ประกาศ ! SONP ประกวดการจ้างผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อเผยแพร่ โครงการรณรงค์สร้างความรู้เพื่อยับยั้งและรู้เท่าทันข่าวปลอม Stop Fake, Spread Facts

รายละเอียดการจ้างผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อเผยแพร่โครงการรณรงค์สร้างความรู้เพื่อยับยั้งและรู้เท่าทันข่าวปลอม Stop Fake, Spread Facts

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ มีความประสงค์จะจัดจ้างทีมงานประสานการจัดกิจกรรม (Organize Team) สำหรับโครงการรณรงค์สร้างความรู้เพื่อยับยั้งและรู้เท่าทันข่าวปลอม Stop Fake, Spread Facts ด้วยวิธีการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. ที่มาของโครงการ

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำเนื้อหาข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์อย่างถูกต้อง และรับผิดชอบต่อสังคม ได้ตระหนักในปัญหาด้านข่าวปลอม และพร้อมสร้างให้เกิดมิติใหม่ในการนำเสนอข่าวจริง จึงได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ตามมาตรา 52 (2) เพื่อดำเนินโครงการรณรงค์ร่วมกับภาคีเรื่องข่ายตัวแทนองค์กรสื่อจากทั่วประเทศ นักวิชาการด้านสื่อ ในรูปแบบ “กลยุทธ์ความร่วมมือเครือข่าย” (Network Collaborative Strategy) โดยเริ่มจากการศึกษาบทเรียนจากต่างประเทศ ในประเทศ ความคิดเห็นจากตัวแทนผู้รับสารทั่วประเทศและตัวแทนสื่อ เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับสื่อ  (Code of practice guidelines)  และแนวคิดหลักในการสื่อสารรณรงค์กับผู้รับสาร (Key concepts for campaign) นำไปพัฒนาเป็นกิจกรรมการรณรงค์เชิงสร้างสรรค์โดยเน้นการมีส่วนร่วมในจังหวัดที่เป็นตัวแทนของแต่ละภาคทั่วประเทศ เพื่อสร้างการตระหนัก นำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตจนเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ทั้งตัวบุคคลและองค์กร ส่งผลดีต่อสังคมส่วนรวม ประชาชนมีการตระหนักรู้และภูมิคุ้มกันสามารถเสพสื่อได้อย่างปลอดภัย

 ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์มีการแข่งขันที่สูงมาก เนื่องจากการเข้ามาของอินเทอร์เน็ต ทำให้ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารไม่จำกัดแค่เครื่องรับวิทยุหรือเครื่องรับโทรทัศน์อีกต่อไป อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็วทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน การรับข้อมูลข่าวสารที่มีมากกว่า ๑ ช่องทาง ทำให้ประชาชนมีทางเลือกในการรับชมข้อมูลข่าวสารต่างๆ มากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ซึ่งเป็นสื่อหลักต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่รอด ดังนั้น สื่อหลักจึงเริ่มนำข่าวสารในโซเชียลมีเดียดังๆ ไม่ว่าจะเป็น อีจัน อีเจี๊ยบเลียบด่วน แหม่มโพธิ์ดำ กระดานดำ อยากดังจัดให้ เป็นต้น มาเผยแพร่ในสื่อของตน ซึ่งข่าวบนโซเชียลมีเดียนั้นแตกต่างจากข่าวที่สื่อผลิตเอง เนื่องจากไม่มีการตรวจสอบความถูกต้อง ไม่สามารถทราบแหล่งที่มาชัดเจน เน้นสร้างจุดเด่นหรือความน่าสนใจ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้ามารับฟังรับชมสื่อของตนเองให้มากที่สุด หรือการให้ร้ายเพื่อทำลายคู่แข่ง ละเลยหรือละทิ้งความรับผิดชอบ และจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพสื่อ ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารนั้นต่อประชาชน ทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด ความเกลียดชัง แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ขยายไปสู่ความขัดแย้งในสังคม

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อนำเสนอผลงาน แนวคิด ในรูปแบบสื่อภาพยนตร์โฆษณา เผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ และสื่ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร เป็นสร้างความร่วมมือในการหยุดข่าวปลอม (Stop Fake News)

2.2 เพื่อนำเสนอและผลิตผลงานภาพยนตร์โฆษณา ให้ประชาชนสามารถเข้าใจได้โดยง่าย ตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ของโครงการโครงการรณรงค์สร้างความรู้เพื่อยับยั้งและรู้เท่าทันข่าวปลอม Stop Fake, Spread Facts เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2.3 เพื่อสร้างความรู้เท่าทันให้แก่ผู้รับชม ในการเลือกรับสื่อประเภทต่างๆ และสามารถตระหนักรู้ถึงผลกระทบของข่าวปลอม สร้างทัศนคติใหม่ให้มีภูมิคุ้มกันต่อข่าวปลอม ไม่เผยแพร่หรือส่งต่อข่าวปลอม

3. รายละเอียดและขอบเขตการดำเนินงาน

ผู้รับจ้างต้องทำงานประสานกับฝ่ายบริหารของโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยมีขอบเขตการทำงานตามกิจกรรมของโครงการ ดังนี้

3.1 ผู้รับจ้างดำเนินการผลิตภาพยนตร์โฆษณา ดำเนินงานตามรายละเอียดดังนี้

 • ผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อการรณรงค์ โครงการรณรงค์สร้างความรู้เพื่อยับยั้งและรู้เท่าทันข่าวปลอม Stop Fake, Spread Facts จำนวน 1 เรื่อง ความยาวจำนวนอย่างน้อย 2 นาที สำหรับเผยแพร่ผ่านสื่ออินเตอร์เนท และตัดต่อเพื่อออกอากาศผ่านสื่อโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป ( ทีวีดิจิทัลภาคพื้นดิน) ความยาวไม่น้อยกว่า 15 วินาที
 • ผลิตภาพยนตร์โฆษณา Format File สำหรับออกอากาศทางโทรทัศน์ ขนาด 16:9 และ Format File สำหรับออกอากาศออนไลน์ ขนาด 1:1
 • ก่อนการผลิตชิ้นงานต้องมีการนำเสนอ Story Board เพื่อให้คณะกรรมการ หรือโครงการฯพิจารณาและเห็นชอบทิศทางที่จะผลิตภาพยนตร์โฆษณา
 • ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบชิ้นงานตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างและเอกสารแนบท้ายสัญญา

3.2 ขอบเขตงานผู้ควบคุมการผลิตภาพยนตร์โฆษณา

 • มีความคิดสร้างสรรค์ และออกแบบวิธีนำเสนอภาพยนตร์โฆษณา สร้างภาพลักษณ์ให้จดจำได้
 • รวบรวมข้อมูล คิดประเด็น ถ่ายทำ และตัดต่อภาพยนตร์โฆษณา ตามวันและเวลากำหนด
 • กำกับดูแล วางแผน ควบคุมการผลิตให้เสร็จสมบูรณ์
 • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย ตามข้อกำหนดที่ตกลงร่วมกัน

3.3 ผู้รับจ้างดำเนินการผลิตภาพยนตร์โฆษณา ต้องมีการวางแผนการผลิตที่ชัดเจน และสร้างสรรค์เนื้อหาตามความต้องการของโครงการฯ

3.4 ภาพยนตร์โฆษณาจะมีแผนการออกอากาศในช่วงไตรมาสที่ 4/2565 ทั้งนี้กำหนดการออกอากาศและเผยแพร่ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

3.5 ข้อกำหนดด้านอุปกรณ์การผลิต

 • ใช้อุปกรณ์การผลิตทั้งขั้นตอนการถ่ายทำและตัดต่อในระบบ High Definition (HD) ทั้งระบบ อัตราส่วนภาพ 16:9
 • มีระบบแสง ระบบเสียงครบถ้วน และมีจำนวนที่เหมาะสมกับการผลิตภาพยนตรั้น
 • ผลิตภาพยนตร์โฆษณา โดยมีระบบเสียง 4 ช่องเสียง

3.6 ผู้รับจ้างดำเนินการผลิตภาพยนตร์โฆษณา รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านการผลิตภาพยนตร์สั้นทั้งหมด อาทิ ค่าจ้างทีมงานผลิตทุกส่วนงาน ค่าตอบแทนนักแสดง ผู้ร่วมรายการ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าลิขสิทธิ์ต่างๆ ค่าสัมภาระ ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการผลิต ค่าวัสดุบันทึกภาพยนตร์ ค่าเครื่องมือเครื่องใช้ทั้งปวงด้วยแล้ว ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการผลิตภาพยนตร์โฆษณา

3.7 ผู้รับจ้างดำเนินการผลิตภาพยนตร์โฆษณา จะต้องดำเนินการผลิตและส่งมอบชิ้นงานตามข้อตกลง ตามเงื่อนไขของสัญญาการจ้างผลิต เพื่อออกอากาศในช่วงระยะเวลาที่โครงการฯกำหนด

4. ผู้ยื่นเสนอราคาเป็นผู้รับจ้าง ต้องดำเนินการตามข้อตกลง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

4.1 ผู้ยื่นเสนอราคาเป็นผู้รับจ้าง ต้องนำเสนอ ข้อเสนอเนื้อหา และรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา (Proposal) โดยให้มีแนวทางการผลิตเนื้อหาตามเอกสาร Creative Brief Sheet ตามที่โครงการฯกำหนด ทั้งนี้รูปแบบจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา ตามรายละเอียดดังนี้

 • นำเสนอชื่อเรื่อง
 • แนวคิด ( Concept)
 • รูปแบบและวิธีการนำเสนอ ( Program Format & Presentation)
 • อารมณ์และโทนของภาพยนตร์โฆษณา ( Mood & Tone)
 • เนื้อเรื่อง  ประกอบด้วยเรื่องย่อ ไม่เกิน 10 หน้า A4 ขนาดฟอนท์ 16
 • เนื้อหาและขอบเขตประเด็นการสื่อสารที่ชัดเจน
 • ระบุชื่อของนักแสดง พร้อมประวัติผลงาน และคุณสมบัติเฉพาะตัว
 • รายละเอียดอุปกรณ์การผลิต และการตัดต่อ
 • วางแผนการผลิต (Production Plan) เพื่อให้เห็นแนวทาง กรอบเวลา และขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์ ประกอบไปด้วย ขั้นตอนการเตรียมการผลิต การถ่ายทำ การตัดต่อ และ การส่งตรวจงาน และ การส่งมอบงาน
 • ระบุชื่อทีมงาน พร้อมประวัติ ผลงานน
 • ดำเนินการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในทุกขั้นตอน

4.2 ผู้รับจ้างดำเนินการผลิต จะต้องเสนองบประมาณผลิตภาพยนตร์โฆษณาโดยละเอียด

4.3 ผู้รับจ้างดำเนินการผลิต จะต้องดำเนินการผลิตภาพยนตร์โฆษณาด้วยคุณภาพที่ดี ในมาตรฐานระดับสถานีโทรทัศน์ (Broadcasting) โดยเสนอแผนการใช้อุปกรณ์ถ่ายทำ บันทึกเทป และตัดต่อด้วยระบบ Hi Definition (HD) ให้ได้มาตรฐาน และส่งมอบไฟล์หรือวัสดุบันทึกภาพยนตร์โฆษณา เป็น File Data ที่มีคุณสมบัติเดียวกับที่ใช้อยู่ในวงการโทรทัศน์

4.4 ให้ผู้ยื่นเสนอราคาเป็นผู้รับจ้างตาม ต้องแสดงเอกสารหลักฐาน นำเสนอข้อมูล หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นประวัติ ผลงานที่ผ่านมา ของผู้ยื่นเสนอราคา พร้อมแจงรายละเอียดของทีมงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการผลิตรายการโทรทัศน์ (Profile) รวมทั้งสามารถนำเสนอ ข้อเสนอพิเศษอื่นๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ทั้งนี้หากโครงการฯตรวจสอบพบภายหลังว่า ข้อมูลที่นำเสนอนั้นไม่เป็นไปตามความจริง จะถือว่าผิดเงื่อนไข โดยโครงการฯสามารถตัดสิทธิการยื่นคัดสรร หรือบอกยกเลิกสัญญาการจ้างได้ เมื่อมีการจ้างดำเนินการแล้ว

4.5 การจัดจ้าง การส่งมอบงานและการตรวจรับงานให้เป็นไปตามระเบียบของโครงการฯ

4.6 โครงการฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาการจ้าง จากผู้ยื่นเสนอราคารายใดรายหนึ่ง หรือจากหลายรายที่ยื่นมา โดยสามารถพิจราณาการแยกจ้างได้ตามความเหมาะสม และขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาข้อเสนอจากราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์ แต่จะพิจารณาองค์ประกอบโดยรวมให้ด้านศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก

4.7 ผู้ยื่นเสนอราคาเป็นผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องผลิตตามรูปแบบ ภายใต้กรอบข้อกำหนด หรือข้อตกลที่โครงการฯกำหนดไว้

5. คุณสมบัติของผู้เสนอ

       5.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

       5.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

       5.3 เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีประสบการณ์ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติ      อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

       5.4 สามารถทำงานภายใต้สภาวะความเปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอนได้

       5.5 ไม่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที่ถูกระบุชื่อในบัญชีรายชื่อเป็นผู้ทิ้งงานในระบบเครือข่ายข่าวสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

6. เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน

       6.1 มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ

       6.2 มีข้อเสนออื่นๆ ที่ดำเนินการให้ได้เพิ่มเติม

       6.3 มีศักยภาพความเป็นมืออาชีพ

       6.4 สามารถดำเนินการได้ตามที่ประกาศ

       ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน จาก 100 คะแนน

7. การนำเสนอ

7.1 เสนอผลงาน ประสบการณ์ ตามที่กำหนด

       7.2 นำเสนอชิ้นงานเบื้องต้น รูปแบบการทำงาน และราคา ตามที่ระบุไว้ตามข้อ 4.1 และ 4.4

7.3 นำเสนอต่อคณะกรรมการของโครงการฯตามที่ได้มีการนัดหมาย 

8. เอกสารที่ผู้เสนอต้องนำส่ง

       8.1 ประวัติองค์กร ผลการดำเนินงานขององค์กร

8.2 หนังสือจดทะเบียนบริษัท (กรณีนิติบุคคล)

8.3 สำเนาบัตรประชาชนผู้เสนอ (กรณีบุคคลธรรมดา)

9. ข้อตกลงที่เป็นสาระสำคัญสำหรับผู้ที่ยื่นเสนอราคาเป็นผู้รับจ้างผลิต

9.1 ผู้ยื่นเสนอราคาพึงยอมรับว่า การคัดเลือกผู้ดำเนินการรับจ้างผลิต เป็นการกระทำโดยเปิดเผยต่อคณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือก ลิขสิทธิ์ทางปัญญาที่ปรากฏในข้อเสนอโครงการหรือรูปแบบภาพยนตร์โฆษณาบางส่วนหรือทั้งหมด ย่อมได้รับการเปิดเผยต่อคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

9.2 ผู้ยื่นเสนอราคา หากมิได้เป็นเจ้าของ หรือได้รับอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์บางส่วน หรือทั้งหมดตามที่ระบุในข้อเสนอโครงการหรือรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องแสดงเอกสาร แสดงการได้รับอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์บางส่วน หรือทั้งหมด ก่อนทำสัญญาจ้างผลิต โดยผู้ยื่นเสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย เพื่อขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์บางส่วน หรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอดังกล่าว

9.3 เงื่อนไขการชำระค่าจ้างดำเนินการ จะแบ่งชำระเป็นรายงวด จำนวน 3 งวด เมื่อคณะกรรมการของโครงการฯ ได้ตรวจรับมอบงาน และหรือตรวจรับมอบวัสดุรายการ และผ่านการพิจารณางบประมาณจากโครงการ

 • งวดที่ 1  ส่งมอบงานและได้รับการอนุมัติตรวจรับมอบงาน ในการส่งข้อเสนอ ( Proposal) และ Story Board   ( 20% ของงบประมาณที่นำเสนอ)
 • งวดที่ 2   ส่งมอบงานและได้รับการอนุมัติตรวจรับมอบงาน ในส่วนของ แผนการถ่ายทำ แผนการผลิต และ แผนการตัดต่อ  (40% ของงบประมาณที่นำเสนอ)
 • งวดที่ 3 ส่งมอบงานและได้รับการอนุมัติตรวจรับมอบงานในส่วนที่เหลือทั้งหมด  (40% ของงบประมาณที่นำเสนอ)

10. ข้อสงวนสิทธิ์

ผู้ยื่นเสนอราคาต้องยอมรับผลการพิจารณาคัดเลือกของโครงการฯ และหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้ถือว่าผลการพิจารณาของโครงการฯถือเป็นที่สิ้นสุด ตามภารกิจและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากโครงการฯ

โครงการฯสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามนโยบายการดำเนินการของโครงการฯ

11. กำหนดวันคัดเลือกและประกาศผล

ส่งผลงาน : ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม  2565 เวลา 18.00 น. ผ่านทาง

E-mail : [email protected]

วันคัดเลือก : วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป (ผ่านระบบ Zoom)

วันประกาศผล : วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ทางเว็บไซต์สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

หมายเหตุ : สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสุภาพร  เลขมาศ  โทร. 084-1374534 หรือ 02-0603535

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า