คณะกรรมการสมาคม

ที่ปรึกษาสมาคม

 • นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี
 • นายธนา ทุมมานนท์
 • นายจักรพันธ์ วงศ์สลับสี
 • นายวริษฐ์ ลิ้มทองกุล
 • นายสวิชย์ บำรุงสุข
 • นางสาวชุตินธรา วัฒนกุล
 • นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ
 • ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์
 • นางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ์
 • นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล
 • นายก้าวโรจน์ สุตาภักดี