ระเบียบการสมัครสมาชิกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดตั้งขึ้นภายใต้เจตนารมณ์ มุ่งมั่น ส่งเสริม และสนับสนุนสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย สนับสนุนการที่ประชาชนรับรู้ข่าวสารออนไลน์ผ่านเครือข่ายออนไลน์ที่ผ่านกระบวนการทางวารสารศาสตร์จากเว็บไซต์ของผู้ผลิตข่าวแต่ละรายโดยตรง และร่วมกันหยุดยั้งผู้ประกอบการเว็บไซต์เชิงธุรกิจ ในการนำเนื้อหาข่าวและภาพข่าวไปใช้โดยพลการ ละเมิดลิขสิทธิ์ที่ผลิตโดยเว็บไซต์สมาชิก

ในส่วนของกิจกรรมเพื่อสังคม สมาคมฯ มีการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการผลิตข่าวดิจิตอลในทุกมิติ อาทิ การผลิตข่าวดิจิตอล, การตลาดดิจิตอล และการอัพเดทเทคโนโลยีเกี่ยวกับดิจิตอล เป็นประจำทุกปี โดยสมาคมฯ มีความยินดีในการเปิดรับสมัครสมาชิก

สำหรับการรับสมัครสมาชิกสมาคมฯ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

ผู้สมัครสมาชิก “สามัญ” จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการด้านสื่อสารมวลชน

๒. ไม่ประกอบกิจการอันใดอันเป็นการละเมิดกฎหมาย

๓. ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้ล้มละลาย โดยการต้องคำพิพากษาของศาล ถึงที่สุดในกรณีดังกล่าวจะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือในระหว่าง ที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น            

๔. ต้องมีผู้ปฏิบัติงานข่าวประจำกองบรรณาธิการไม่น้อยกว่า 20 คน           

๕. สมาชิกกองบรรณาธิการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นสมาชิกของสมาคมวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน สมาคมใดสมาคมหนึ่งได้แก่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ            

๖. ต้องผลิตเนื้อหาข่าวที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นข่าวที่ผลิตขึ้นเอง (original content) ไม่น้อยกว่า 50 ชิ้นต่อวัน   

หมายเหตุ : สมาชิกของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติอาจขอเข้าเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมฯ ได้โดยต้องมีสมาชิกร่วมกันเข้ามาสมัครไม่น้อยกว่า ๕ ราย แต่ไม่เกิน ๑๐ ราย และต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสมาชิกตามที่คณะกรรมการสมาคมกำหนด

ผู้สมัครสมาชิก “วิสามัญ” : สำหรับองค์กรสื่อที่ไม่สามารถเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ แต่มีวัตถุประสงค์ขององค์กรชัดเจนในการดำเนินงานด้านสื่อมวลชน สามารถสมัครสมาชิกวิสามัญได้

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

  1. Download ใบสมัครตามประเภทสมาชิกที่ต้องการสมัคร
  2. กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุ กลับมาที่อีเมล  [email protected]
  3. รอผลการพิจารณา 15 วัน
  4. หลังผลการอนุมัติจะมีเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ติดต่อกลับและดำเนินการชำระค่าธรรมเนียม

ดาวน์โหลดเอกสาร