กรรมการบริหารสมาคม สมัยที่ 3

กรรมการบริหารสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สมัยที่ 3 พ.ศ. 2556-2557

นางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ์
นายกสมาคม
ผู้อำนวยการสื่อดิจิทัล บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)

นายนิรันดร์ เยาวภาว์
กรรมการที่ปรึกษาสมาคม
ผู้ดูแลเว็บไซต์ www.manager.co.th  บริษัท ไทยเดย์ ดอทคอม จำกัด

นางสาวกนกนภัส บุญแนบ
อุปนายกและเลขาธิการ
เว็บมาสเตอร์ เดลินิวส์ออนไลน์ บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด

นางสาวอรุณรัตน์ หวลถนอม
เลขาธิการ (ต.ค.56-มิ.ย.57)
Digital Media Manager บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

นางพิกุล จันทวิชญสุทธิ์
เหรัญญิก
หัวหน้าศูนย์ข้อมูล บริษัท นวกิจบ้านเมือง จำกัด

นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล
กรรมการด้านโซเซียลมีเดีย
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสื่อใหม่
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ สาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

นายรัฐเดชน์ ตั้งขจรชัยศักดิ์
กรรมการสิทธิประโยชน์
Webmaster New Media บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นางสาวฤทัยวรรณ ฤาชัย
กรรมการสิทธิประโยชน์
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด (สำนักงานใหญ่)

นายสมชาติ บุญวิทยา
กรรมการฝ่ายฝึกอบรม
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการทางธุรกิจ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

นายอธิพงศ์ ลอยชื่น
ประชาสัมพันธ์
ผู้สื่อข่าว แนวหน้าออนไลน์ บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด

นางสาวภิชญา ศรีว่องไทย
กรรมการด้านการสร้างแบรนด์
Sales & Marketing Executive บริษัท ดาราเดลี่ จำกัด

นายเกษตร น้อยทิพย์
กรรมการ
ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

นายเหมราช ราชคำ
กรรมการ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี  สารสนเทศอาวุโส ส่วนดิจิทัลมีเดีย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

นายวิชัย สอนเรือง
กรรมการ
เจ้าหน้าที่ข่าวออนไลน์ บริษัท สยามรัฐ จำกัด

นายกิติ ภารดี
กรรมการ
หัวหน้ากองบรรณาธิการ บริษัท เชียงใหม่รายวัน จำกัด

นายสมเกียรติ ศรีบุญรอด
กรรมการ
บรรณาธิการข่าวออนไลน์  www.springnewstv.tv บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

นางสาวณัฐญา เนตรหิน
กรรมการ
บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จำกัด