เกี่ยวกับสมาคม

ในช่วงปี พ.ศ.2552 นับเป็นปีที่สำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการขยายตัวไปอย่างรวดเร็ว อุปกรณ์ดิจิทัลใหม่ๆ ออกมารองรับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างแพร่หลาย ขณะเดียวกันการขยายตัวของเว็บไซต์ในประเทศไทยรวมถึงบล็อกต่างๆ ได้เติบโตขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน แต่ปัญหาที่ตามมาคือ เนื้อหาข่าว และภาพข่าวจากสื่อหลัก ถูกเผยแพร่ซ้ำ ผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตข่าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ชมรมผู้ผลิตข่าว ออนไลน์จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี

เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2553 ชมรมผู้ผลิตข่าว ออนไลน์จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครบรอบการก่อตั้ง 1 ปี ภายหลังจากมี การลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์จัดตั้งชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ได้เลือกนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ที่ปรึกษาด้านบรรณาธิการ บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด ในเครือบริษัทวัชรพล

วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2552 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สื่อออนไลน์ชั้นนำ 12 แห่งของไทย ได้แก่ เอเอสทีวี-ผู้จัดการ ไทยรัฐออนไลน์ เดลินิวส์ มติชน เครือเนชั่น เครือโพสต์พับลิชชิง สยามสปอร์ต ฐานเศรษฐกิจ ไอเอ็นเอ็น (ลาออกในปี พ.ศ.2553 ด้วยเหตุผลทางธุรกิจ) สยามรัฐ ดาราเดลี่ และแนวหน้า ได้รวมตัวกันจัดตั้ง “ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์” – Society of Online News Providers (SONP) ขึ้นพร้อมประกาศเจตนารมณ์ มุ่งมั่น ส่งเสริม และสนับสนุนสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย สนับสนุนการที่ประชาชนรับรู้ข่าวสารออนไลน์ผ่านเครือข่ายออนไลน์ที่ผ่านกระบวนการทางวารสารศาสตร์จากเว็บไซต์ของผู้ผลิตข่าวแต่ละรายโดยตรงและร่วมกันหยุดยั้งผู้ประกอบการเว็บไซต์เชิงธุรกิจ ในการนำเนื้อหาข่าวและภาพข่าวไปใช้โดยพลการ ละเมิดลิขสิทธิ์ที่ผลิตโดยเว็บไซต์สมาชิก ต่อมามีการจัดประชุมใหญ่เพื่อเลือกประธานและคณะกรรมการบริหารชมรมฯ เป็นครั้งแรก เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของชมรมฯ โดยมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี จากไทยรัฐออนไลน์ เป็นประธานชมรมฯ คนแรก

ชมรมผู้ผลิตข่าว ออนไลน์จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี

งานในช่วงปีแรกชมรมฯ มุ่งสร้างมาตรฐานให้เว็บไซต์ต่างๆ ใช้เนื้อหาข่าวและภาพข่าวจากเว็บไซต์ ของสมาชิกชมรมฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 ชมรมฯ ได้เชิญเว็บไซต์ท่า (Web Portal) เข้าฟังหลักเกณฑ์การนำข่าวจากเว็บไซต์สมาชิกไปใช้ ผ่าน RSS Feed ที่พัฒนาโดยสมาชิกชมรมฯ และไม่อนุญาตให้เก็บข้อมูลต่างๆ ไว้ในระบบของเว็บไซต์อื่น ทั้งนี้แนวทางปฏิบัติดังกล่าวยังคงใช้สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน หรือสร้างความเข้าใจของเว็บไซต์ในสังกัดทั้งหมดกับภาคธุรกิจ ภาครัฐ และยังมุ่งพัฒนากิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมศักยภาพของผู้สื่อข่าว ผู้ดูแลระบบ นักการตลาดและภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องมาตลอด 2 ปี กระทั่งมีมติจากคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ให้ยกระดับการดำเนินการเป็นรูปแบบของสมาคม เป็นผลให้วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ได้เปลี่ยนสถานะเป็น “สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์” – Online News Provider Association (แต่ยังคงใช้คำย่อในภาอังกฤษว่า SONP) โดยมีนายนิรันดร์ เยาวภาว์ จากเว็บไซต์เอเอสทีวี-ผู้จัดการ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม สมัยที่ 1 และ 2 หลังหมดวาระและมีการเลือกตั้งใหม่ ในสมัยที่3 ที่ ประชุมมีมติให้ นางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ์ จากเครือโพสต์ พับลิชชิง ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมต่อจากนายนิรันดร์

เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2554 ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครบรอบการก่อตั้ง 2 ปี ที่ประชุมใหญ่ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์เลือกนายนิรันดร์ เยาวภาว์ จากเว็บ ASTV ผู้จัดการเป็นประธานชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (ในภายหลังเปลี่ยนสถานะเป็นสมาคม)


เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2554 ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครบรอบการก่อตั้ง 2 ปี ที่ประชุมใหญ่ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์เลือกนายนิรันดร์ เยาวภาว์ จากเว็บ ASTV ผู้จัดการเป็นประธานชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (ในภายหลังเปลี่ยนสถานะเป็นสมาคม)

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2556 สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) ได้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ซึ่งเป็นชุดที่ 3 เพื่อเข้ารับตำแหน่งและปฏิบัติงานแทนคณะกรรมการชุดเดิมที่ครบวาระการทำงาน โดยได้นางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ์ผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัลมีเดีย บริษัท โพสต์พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) รับตำแหน่งนายกสมาคม 

ปัจจุบัน สมาคมฯมีสมาชิกทั้งสิ้น 17 องค์กรสื่อ โดยมีสมาชิกจากสื่อที่ขยายจากภาคธุรกิจหนังสือพิมพ์ไปยังสื่อออนไลน์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ส่วนสมาชิกในสื่อภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่นิวส์ และสื่อโทรทัศน์ชั้นนำได้แก่ บมจ.อสมท. และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) และสปริงนิวส์ทีวี จนกระทั่งปี พ.ศ.2557 สมาคมได้ขยายกลุ่มสมาชิก ไปยังสื่อดิจิทัลทีวี ได้แก่ สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี

และตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา สมาคมฯ ได้มีนโยบายในการส่งเสริม พัฒนา และการสร้างโอกาสในการหารายได้ใหม่ให้กับสมาชิกสมาคมฯ โดยได้ก่อตั้งส่วนงาน Premium Publisher Network (PPN) ขึ้นมา ประสานความร่วมกับแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ เพื่อสร้างสรรค์ช่องทางการพัฒนาการเติบโตและการหารายได้ให้แข็งแรงและมั่นคง รวมถึงการจัดทำการฝึกทักษะ ฝึกอบรม การทำงานดิจิตอลมีเดียให้สมาชิกในสมาคมด้วยเช่นกัน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า