สภาวิชาชีพข่าวฯเตือนสื่อระมัดระวังถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live

สภาวิชาชีพข่าวและโทรทัศน์ไทย ขอความร่วมมือสื่อทุกช่องตรวจสอบการนำเสนอข่าวฆาตกรรมบุตรชาย และฆ่าตัวตายด้วยวิธีการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook Live เตือนสื่อนำเสนออย่างระมัดระวัง ไม่ละเมิดสิทธิ-ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2560 สภาวิชาชีพข่าวและวิทยุโทรทัศน์ไทย ได้ออกจดหมายขอความร่วมมือผู้บริหาร บรรณาธิการ ผู้สื่อข่าว/ช่างภาพ สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีโทรทัศน์ทุกช่องระมัดระวังการนำเสนอข่าวและภาพข่าวที่ไม่เหมาะสมและส่งผลกระทบต่อสังคม หลังได้รับการร้องเรียนกรณีสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งถ่ายทอดสดภาพข่าวฆาตกรรมบุตรชายและฆ่าตัวตายผ่านเฟสบุ๊ก โดยเนื้อหาในจดหมายระบุว่า

ด้วยสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้รับการร้องเรียนการนำเสนอภาพข่าวการฆาตกรรมบุตรชาย และฆ่าตัวตายด้วยวิธีการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook Live ในช่วงรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ต่างๆ เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2560 นั้น สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พิจารณาเห็นว่าการนำเสนอข่าวในลักษณะดังกล่าว เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม ขัดจริยธรรมการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน และอาจส่งผลกระทบต่อสังคมที่อาจจะเป็นเหตุจูงใจให้เกิดเลียนแบบ หรือเห็นว่าเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาที่จะได้รับความสนใจจากสังคม

ในการนี้ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จึงขอให้กองบรรณาธิการข่าว และผู้บริหารสถานีฯ พิจารณาตรวจสอบการนำเสนอข่าวดังกล่าว และกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา และใช้ความระมัดระวังในการนำเสนอข่าวในลักษณะดังกล่าว โดยยึดถือหลักจริยธรรมในการนำเสนอข่าว ไม่นำเสนอข่าวในเรื่องที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน ตลอดจนขอให้ยึดถือแนวปฏิบัติในการได้มาและการนำเสนอข่าวและภาพข่าวของสื่อมวลชน โดยไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีมนุษย์ของผู้ที่ตกเป็นข่าว ตามที่บรรณาธิการข่าวของสถานีโทรทัศน์ได้พิจารณาเห็นพ้องต้องกันให้ถือปฏิบัติ และหากมีข้อผิดพลาดตามที่ได้รับข้อร้องเรียนดังกล่าว ขอให้พิจารณาดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว เพื่อให้การทำหน้าที่ของสื่อมวลชนยังคงได้รับความน่าเชื่อถือจากสังคมต่อไป