ONP ออกแนวปฏิบัติการถ่ายทอดสดข่าว-เหตุการณ์ออนไลน์

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ออกแนวปฏิบัติเรื่อง ‘การถ่ายทอดสดข่าว-เหตุการณ์ทางสื่อสังคมออนไลน์’ เพื่อให้การถ่ายทอดสดดังกล่าวมีมาตรฐานและถูกต้องตามจริยธรรมสื่อ 

เนื่องด้วยขณะนี้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้ใช้บริการเป็นอย่างมากโดยสื่อสังคมออนไลน์ได้พัฒนารูปแบบการให้บริการให้มีความหลากหลายและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้นซึ่งบริการหนึ่งที่ได้รับการพัฒนาและได้รับความนิยมคือการเปิดให้ผู้ใช้บริการนำเข้าข้อมูลในรูปแบบของภาพและเสียงส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ตในรูปแบบการถ่ายทอดสด (Real Time Streaming) ที่ผ่านมาองค์กรข่าวหลายแห่งได้ใช้ช่องทางดังกล่าวถ่ายทอดสดเหตุการณ์ต่างๆเพื่อนำเสนอแก่ผู้รับชมข่าวหรือผู้ใช้บริการสื่อสังคมออนไลน์โดยบางเหตุการณ์ที่นำเสนอมีลักษณะที่หมิ่นเหม่ต่อการละเมิดจริยธรรมของสื่อมวลชนเป็นเหตุให้สื่อมวลชนทั้งหลายถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมของการกระทำดังกล่าว

ด้วยเหตุนี้สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมของสมาคมฯจึงได้จัดทำแนวปฏิบัติฉบับนี้ขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางการนำเสนอการถ่ายทอดสดเหตุการณ์ให้มีความชัดเจนและถูกต้องตามหลักจริยธรรมสื่อมวลชนและเพื่อให้การนำเสนอการถ่ายทอดสดเหตุการณ์ต่างๆมีมาตรฐานอย่างเดียวกัน

บัดนี้คณะกรรมการควบคุมจริยธรรมได้จัดทำแนวปฏิบัติเรื่อง “การนำเสนอการถ่ายทอดสดเหตุการณ์ข่าวทางเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์” แล้วเสร็จและได้รับความเห็นชอบจากองค์กรสมาชิกทั้งมวลแล้ว จึงให้มีการประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้

ข้อ 1.แนวปฏิบัติฉบับนี้เรียกว่า“แนวปฏิบัติเรื่องการนำเสนอการถ่ายทอดสดเหตุการณ์ข่าวทางเครือข่ายสังคมออนไลน์”

ข้อ 2.แนวปฏิบัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ส่วนที่1
คำนิยาม

ข้อ 3.ในแนวปฏิบัตินี้

การถ่ายทอดสด(Real Time Streaming)”หมายถึงการเผยแพร่ภาพและกระจายเสียงโดยสมาชิกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์หรือผู้ประกอบวิชาชีพในสังกัดสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ในขณะที่กำลังเกิดเหตุการณ์ขึ้น

การทำอัตวินิบาตกรรม”หมายถึงการฆ่าตัวตายรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการฆ่าตัวตาย

การแสดงออกที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง”หมายถึงการใช้คำพูดหรือการแสดงออกทางความหมายใดๆที่มีวัตถุประสงค์เพื่อโจมตีกลุ่มบุคคลหรือปัจเจกบุคคลโดยมุ่งไปที่ฐานของอัตลักษณ์ซึ่งอาจจะติดตัวมาตั้งแต่เดิมหรือเกิดขึ้นภายหลังก็ได้เช่นเชื้อชาติศาสนาอุดมการณ์ทางการเมืองอาชีพหรือลักษณะอื่นที่สามารถทำให้ถูกแบ่งแยกได้การแสดงความเกลียดชังที่ปรากฏอาจเป็นการเหยียดหยามศักดิ์ศรีหรือลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์หรือยุยงส่งเสริมให้เกิดความเกลียดชังตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดความรุนแรง

ผู้ประกอบวิชาชีพในสังกัดสมาชิก”หมายถึงลูกจ้างหรือพนักงานของสมาชิกซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลูกจ้างหรือพนักงานของสมาชิก

ส่วนที่2
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายทอดสด

ข้อ 4.การถ่ายทอดสดเหตุการณ์ข่าวทางเครือข่ายสังคมออนไลน์สมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพในสังกัดสมาชิกพึงหลีกเลี่ยงกรณีดังต่อไปนี้

 1. การถ่ายทอดสดการทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนเช่นเหตุการณ์ที่มีลักษณะเป็นภาพอุจาดข้อความรูปภาพที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร
 2. การถ่ายทอดสดภาพเหตุการณ์ที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความรุนแรงการฆาตกรรมและการทำอัตวินิบาตกรรมรวมถึงเนื้อหาในเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนความรุนแรงในครอบครัว
 3. การถ่ายทอดสดภาพเหตุการณ์ที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพข้อมูลส่วนบุคคลศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความแตกต่างและความหลากหลายด้านเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรม
 4. การถ่ายทอดสดการแสดงออกที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังยุยงให้ผู้อื่นเกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกันว่ากล่าวให้ร้ายผู้อื่นหรือคำพูดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อศีลธรรมอันดีและสังคมอันไม่เข้าลักษณะเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริตที่ประชาชนพึงกระทำ
 5. การถ่ายทอดสดที่มีลักษณะเป็นการเผยแพร่ข้อความและเนื้อหาที่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อและหลอกลวงประชาชน
 6. การถ่ายทอดสดภาพเหตุการณ์ที่เข้าข่ายการกระทำความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ
 7. การถ่ายทอดสดภาพเหตุการณ์ที่ขัดต่อกฎหมายและ/หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาพเหตุการณ์ที่ขัดต่อจริยธรรมของสื่อมวลชน

ข้อ 5.ภายใต้หลักเกณฑ์ตามข้อ 4. ให้สมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพในสังกัดสมาชิกยึดถือและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) การถ่ายทอดสดงานประชุมหรือสัมมนา

ก่อนการเริ่มดำเนินการถ่ายทอดสดสมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพในสังกัดสมาชิกต้องขออนุญาตการถ่ายทอดสดจากผู้จัดงานพร้อมทั้งขอให้ผู้จัดงานแจ้งให้ที่ประชุมหรือสัมมนาตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาทราบก่อนว่าจะมีการถ่ายทอดสดงานประชุมหรือสัมมนาดังกล่าว

(2) การสัมภาษณ์แหล่งข่าว

ก่อนการเริ่มดำเนินการถ่ายทอดสดสมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนในสังกัดสมาชิกต้องขออนุญาตแหล่งข่าวและผู้ร่วมสัมภาษณ์ว่าจะมีการถ่ายทอดสดการสัมภาษณ์

ข้อ 6.การไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติฉบับนี้อาจนำไปสู่การพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกตามความในข้อ 10.4 แห่งข้อบังคับสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ 

ประกาศ ณ วันที่ 12มกราคมพ.ศ. 2560
(นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล)

นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

ดาวน์โหลด แนวปฏิบัติเรื่อง “การนำเสนอการถ่ายทอดสดเหตุการณ์ข่าวทางเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์”

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า