บทสรุปการอบรมโครงการผู้ผลิตข่าวดิจิทัล รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 17-20 มี.ค.ที่ผ่านมา สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ โดยการสนับสนุนหลักจาก บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และสนับสนุนร่วมโดยบริษัทคอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่, บริษัท จีเอเบิล จำกัด จัดอบรมฟรี โครงการผู้ผลิตข่าวดิจิทัล รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 2

การอบรม มีระยะเวลา 4 วัน 3 คืน มีนิสิต นักศึกษา สาขานิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารการตลาด และสาขาการออกแบบสื่อดิจิทัล ในชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ รวม 48 คน จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ เริ่มต้นวันแรกด้วย   Spark yourself   โดย คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์, คุณวริษฐ์ ลิ้มทองกุล ผู้อำนวยการเว็บไซด์ manager.co.th และคุณชุตินธรา วัฒนากุล ผู้อำนวยการสายงานนิวมีเดีย สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี ต่อด้วย Online News and Media Landscape ภูมิทัศน์สื่อใหม่และข่าวออนไลน์ โดย คุณกนกพร ประสิทธิ์ผล นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จากนั้นเป็นช่วงของสันทนาการเพื่อละลายพฤติกรรม สุดท้ายคือการแนะนําทีมพี่เลี้ยง  สรุปทบทวนเนื้อหา

เข้าสู่วันที่ 2 เริ่มเข้มข้นโดยช่วงเช้านักศึกษาได้รับความรู้จาก คุณ ปรัชญา บุญขวัญ (อาร์ม) ที่มาสอนเทคนิคการเขียนเรียงความเบื้องต้น โดยมีหัวข้อดังนี้1. แบบแผนความคิด 2.การเขียนประโยค 3.การเขียนย่อหน้า  4. การเขียนเรียงความ 5.สรุป โดยการบรรยายยังได้ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่มเพื่อฝึกเขียนประโยคตามโจทย์ที่ได้รับ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน จากนั้นต่อด้วยช่วงเวลาที่สำคัญ กับการติวเข้มกระบวนการผลิตข่าวออนไลน์ แยกนักศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม

กลุ่ม 1. ฝึกอบรมด้านการผลิตข่าว โดยคุณณัฐพล ทองใบใหญ่ บรรณาธิการไทยรัฐ บริษัท เทรน วีจี 3 จำกัด กลุ่ม 2.ฝึกอบรมด้านการออกแบบสื่อข่าวออนไลน์เว็บไซต์มือถือ โดย คุณสุธิดา มาไลยพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัลมีเดีย บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), และกลุ่ม 3 ฝึกอบรมด้านการวางแผนธุรกิจและการตลาด โดยคุณวริษฐ์ ลิ้มทองกุล ผู้อำนวยการเว็บไซต์ Manager.co.th  เมื่อเรียนตามครูทั้งสามท่านแล้ว ช่วงเย็นเป็นการมอบโจทย์สำหรับการฝึกปฏิบัติ กับครูผู้ฝึกสอนทั้ง 3 ท่าน
วันที่ 3 นับว่าเป็นสิ่งสำคัญของการผลิตข่าวออนไลน์เช่นกัน คือจริยธรรมและกฎหมายที่ควรรู้ในการผลิตข่าวออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษากฏหมายสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ คุณ อรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาที่ยั่งยืนบริษัท โทเทิ่ล แอ็คแซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)ดำเนินรายการโดย คุณสมชาติ บุญวิทยา อุปนายกสมาคมสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ หลังจากนั้นก็เข้าสู่ช่วงสำคัญที่ผู้เข้าอบรมได้แบ่งกลุ่มและแบ่งหน้าที่กันฝึกปฏิบัติการผลิตเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ โดยมีเวลาที่ทางกรรมการได้กำหนดไว้ไม่เกินเวลา 18.00 น.โดยมีแนวทางการให้คะแนนดังนี้

ภาพรวม– สามารถพรีเซนงานได้เข้าใจได้
– แสดงออกถึงความมี Team Work
– ผลงานมีความสอดคล้องกันในด้านคอนเทนส์ การตลาด และการออกแบบ
– มีความโดดเด่นของชื่อสำนักข่าว
– มีความโดดเด่นของจุดยืนสำนักข่าว

การตลาดและการขาย– มีวิธีการหารายได้ที่เป็นไปได้ – แผนการตลาดที่สามารถจัดทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้– สามารถเลือกสื่อดิจิตอลในรูปแบบต่างๆ (Platform) เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายได้ถูกต้อง-สามารถสร้างสรรค์ค์แคมเปญการขายสำหรับลูกค้าที่มีความน่าสนใจ ตรงกับวิธีหารายได้

งานด้านผลิตเนื้อหาข่าว– แสดงโครงสร้างเนื้อหา (Content Structure) ได้ชัดเจนและครอบคลุม กับจุดยืนของสำนักข่าว – ประเด็นข่าวมีความน่าสนใจ และสะท้อนจุดยืน ของสำนักข่าวได้ชัดเจน– ความสามารถในการนำคอนเทนส์รูปแบบต่างๆ (ภาพ วิดีโอ อินโฟว์กราฟฟิค) มาประกอบเนื้อหาข่าวได้อย่าง ถูกต้องเหมาะสมกับประเด็นข่าวความสามารถด้านการออกแบบ– ออกแบบโลโก้ที่แสดงจุดยืนของสำนักข่าวได้ชัดเจน และตรงกับกลุ่มเป้าหมาย – ออกแบบสื่อดิจิตอลในรูปแบบต่างๆ (Platform) ได้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

และสุดท้ายเข้าสู่วันที่ 4 ก็เป็นช่วงเวลาที่สำคัญ ที่ผู้เข้าอบรมต้องนำเสนอผลงาน ที่ได้เรียนรู้จากการอบรมนำมาประกอบเป็นผลงานเพื่อนำเสนอ ต่อคณะกรรมการ หลังจากนั้นสรุปผลงาน พูดคุย ประเมินผลการปฏิบัติการและมอบรางวัล
ตลอดระยะเวลาของการอบรม โครงการผู้ผลิตข่าวดิจิทัล รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 2 ผู้อบรมได้รับประสบการณ์และทักษะด้านต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรงจากองค์กรผู้ผลิตข่าวออนไลน์  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการผลิตข่าวออนไลน์ ผ่านการบรรยาย อภิปรายและฝึกปฏิบัติผลิตผลงานที่ในสื่อออนไลน์ แก่นิสิตนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ สามารถนำไปสร้างกระบวนการเรียนรู้ ให้นิสิตนักศึกษารู้จักวิธีการคิดและมองประเด็นข่าวใกล้ตัว เพื่อนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ได้อย่างน่าสนใจ และสามารถนำเสนอข่าวในรูปแบบ Video Content และ มัลติมีเดีย พร้อมกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการนำเสนอข่าวได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเรียนรู้เครื่องมือ เทคนิคต่างๆ ที่ช่วยในการทำข่าวบนสื่อดิจิทัล ตลอดจนเปิดโลกทัศน์นักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข่าวออนไลน์ ให้รู้จักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับสถาบันการศึกษาอื่นๆ และสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาด้วยกันและกับผู้ผลิตข่าวออนไลน์และเป็นการสร้างผู้ผลิตข่าวออนไลน์รุ่นใหม่ให้เข้าใจภาพรวมของสื่อดิจิทัลได้อย่างถูกต้องในทุกมิติ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า