เงื่อนไขการใช้ RSS News Feed จากสมาชิกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

ตามที่ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ได้ออกประกาศเรื่อง การยกเลิกบันทึกข้อตกลงความเข้าใจเรื่องการอนุญาตใ
ห้ใช้ข่าวและภาพข่าวจากเว็บไซต์ในสังกัดสมาชิกชมรมผู้ผลิต ( ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ) เมื่อวันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2554 มาแล้วนั้น ทางสมาคมขอให้รายละเอียดเพิ่มเติมเนื่องจากข้อความในมติข้อ 3 ถึง  URL
RSS Feed ที่สามารถนำไปใช้งาน  ทั้งนี้ การนำ RSS News Feed ไปใช้งานนั้น
จะต้องไม่นำไปใช้งานเพื่อการค้า การโฆษณา และต้องทำใส่ URL เพื่อ Link
 กลับมายังหน้าเนื้อหาที่เว็บไซต์ของสมาชิกด้วย
 
รวม Link ไปหน้า RSS News Feed
เว็บไซต์มติชนออนไลน์  http://www.matichon.co.th/rss_matichon.html
เว็บไซต์ Manager  http://www.manager.co.th/rss/
เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์  http://www.posttoday.com/digitalproduct/rss
เว็บไซต์บางกอกโพสต์  http://www.bangkokpost.com/digitalproduct/rss
เว็บไซต์เดลินิวส์  http://dailynews.co.th/rss.jsp
เว็บไซต์แนวหน้า  http://www.naewna.com/rss.php