คู่มือการรายงานข่าวสิทธิเด็กบนสื่อสังคมออนไลน์

โครงการ “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคู่มือการรายงานข่าวสิทธิเด็กบนสื่อสังคม
ออนไลน์” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (พปส.) ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาสังคมที่ทำงานเกี่ยวกับเด็ก นักวิชาการ
และสื่อมวลชนในการพัฒนาคู่มือการรายงานข่าวสิทธิเด็กบนสื่อสังคมออนไลน์ผ่านการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม บัดนี้ทางโครงการฯ ได้พัฒนาคู่มือการรายงานข่าวสิทธิเด็กบนสื่อสังคมออนไลน์สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว จึงนำมาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณชน และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยปรับปรุงนิเวศสื่อสังคมออนไลน์ให้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็กต่อไป