ตัวแทน 4 องค์กรสื่อ ยื่น สปท.เรื่องการแอบอ้างชื่อในร่าง พ.ร.บ.คุมสื่อ

ตัวแทน 4 องค์กรสื่อ ยื่นหนังสือถึงประธาน สปท.เรื่องการแอบอ้างชื่อในร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิเสรีภาพสื่อฯ ยืนยันจุดยืนคัดค้านร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ เป็นร่างกฎหมายที่มีเนื้อหาจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและสื่อมวลชน

ที่อาคารรัฐสภา เช้าวันนี้ (1 พ.ค.60) นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปิดเผยว่า ตนมาเป็นตัวแทนองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน 4 องค์กร ได้แก่ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ในการยื่นหนังสือ เรื่อง การแอบอ้างชื่อตำแหน่งและชื่อองค์กรในร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ….. ต่อประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เนื่องจากเนื้อหาตามมาตรา 93 ของร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. …..ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในวันนี้ กำหนดให้ประธานหรือนายกสมาคมของทั้ง 4 องค์กรเป็นกรรมการในคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ โดยไม่ได้มีการหารือหรือได้รับความยินยอมจากแต่ละองค์กรแต่อย่างใด ซึ่งอาจขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวด้วยว่า ในจดหมายของทั้ง 4 องค์กร ยังได้ยืนยันจุดยืนในการคัดค้านร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากเป็นร่างกฎหมายที่มีเนื้อหาจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและสื่อมวลชน ซึ่งไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันอีกด้วย