ประกาศผลการคัดเลือก นศ.เข้าอบรมผู้ผลิตข่าวดิจิทัล รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 2

ประกาศรายชื่อ นศ.ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมผู้ผลิตข่าวดิจิทัล รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 2

ตามที่สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ โดยการสนับสนุนหลักจาก บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และสนับสนุนร่วมโดยบริษัทคอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่, บริษัท จีเอเบิลจำกัด จัดอบรมฟรี โครงการผู้ผลิตข่าวดิจิทัล รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 2 ในวันวันพฤหัสบดีที่ 17 – วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี โดยการเปิดรับสมัคร นิสิต นักศึกษา สาขานิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารการตลาด และสาขาการออกแบบสื่อดิจิทัล ในชั้นปีที่ 3หรือชั้นปีที่ 4 จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ ร่วมเข้าค่าย โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ “Young Digital News Providers Camp 2016″ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มด้วยกันดังนี้ 1. นิสิต นักศึกษา สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์สาขานักสื่อสารมวลชนหรือประชาสัมพันธ์ 2. นิสิต นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ-ตลาด 3.นิสิต นักศึกษา สาขาการออกแบบเรขศิลป์ ออกแบบกราฟฟิค Commercial Arts หรือด้าน Muiltimedia และปิดรับสมัคร ในวันที่  9 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ทางกรรมการได้ตรวจคุณสมบัติและคัดเลือกผู้เข้าอบรมเหลือ จำนวน 51 คน จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการอบรม ในโครงการผู้ผลิตข่าวดิจิทัล รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2559 ดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 2

 กลุ่มนักข่าวและบรรณาธิการข่าว (online Reporters)

1.นายอมรศักดิ์ ศรีวารี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี2.นายสรเชรษฐ์ แสงบุญเกิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี3.นางสาวธาราภรณ์ ฤกษ์ดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้4.นางสาวสุภัสรา บัวตูม มหาวิทยาลัยนเรศวร5.นางสาวปรวิน เมธาวีคุณากร มหาวิทยาลัยนเรศวร6.นายนัฐศรัณย์ สายกระซิบ  มหาวิทยาลัยบูรพา7.นางสาวเบญริสา ธรรมกุลธารี  มหาวิทยาลัยรังสิต8.นางสาวจิรานุช บรรจุสุวรรณ มหาวิทยาลัยรังสิต9.นางสาวทิพย์สุดา โพธิ์ชัยรัตน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม10.นายนฤเบศร์ เกลี้ยงเจริญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11.นางสาวอาภรณ์ บุญมี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
12.นางสาวปนัดดา กิตติรุ่งโรจน์กุล  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
13.นางสาวทิพย์สุคนธ์ โปธร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
14.นางสาวชญานิษฐ์ นกแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
15.นางสาวฟารีต๊ะ สาเก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
16.นายกิตติภณ ดิษฐบรรจง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
17.นางสาววิมลรัตน์ ธัมมีสโร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
18.นางสาวพิกุลทิพย์ ยุระพันธุ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
19.นางสาวชนิดาภา ดัดใจงาม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
20.นางสาวแก้วกานดา ตันเจิญ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

กลุ่มนักออกแบบสื่อดิจิทัล (Web Design & Usability Design)

1.นายสุรสิทธิ์ เหลาภา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.นายสุทธิ เมืองอินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.นางสาวอรสินี ไตรวรสุทธิ์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
4.นายวราวุฒิ หลุงอินทร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
5.นายศุภศักดิ์ สุทธิยุทธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6.นายฐิติพงษ์ บุญศิริชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7.นายณัฐพงษ์ พัฒนไตรภพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8.นางสาวนภสร เครือทับ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9.นางสาวอาภากร เหลี่ยมทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
10.นางสาวประภัสสร อนันต์ศุภชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
11.นางสาวสุธิดา ทองสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
12.นางสาวรัสรินทร์ รงคะวุฒิเศรษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
13.นางสาวอติพร ฐีธนโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
14.นายอนุชา นาคคุ้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
15.นายชัยพิพัฒน์ บางศิริ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
16.นางสาวชลลัดดา บุญส่ง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กลุ่มนักการตลาด (Product Marketing & Marketing Communication)

1.นายธีรพิพัฒ สิริวัชร์สิริ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2.นางสาวทับทิม คงสุจริต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3.นางสาวพรรณารา ปานพิมพ์ใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4.นายนิธิภัค ศรีสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
5.นายณรงค์ สอนบุญ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
6.นายรัญชน์ ประเสริฐกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
7.นางสาวฐิติมา โสภารัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
8.นางสาวกรรณิการ์ อย่าห้าม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
9.นายเตชิต ไวยธีรา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
10.นายธีรวัฒน์ ชัยสัตรา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
11.นายพร้อมบุญ จันทร์ซ้าย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
12.นายธนพล หอมสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
13.นายประทีป ตัณฑวุฑโฒ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
14.นางสาวสุนธิดา หาญพันธ์พงษ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
15.นางสาวจิราวรรณ สุวรรณสังข์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า