ที่ปรึกษาสมาคม

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี
ที่ปรึกษาสมาคม
ที่ปรึกษาบรรณาธิการข่าวออนไลน์บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด (สำนักงานใหญ่)

นายจักรพันธ์ วงศ์สลับสี
ที่ปรึกษาสมาคม
ที่ปรึกษาบรรณาธิการ  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด

นายจักรพันธ์ วงศ์สลับสี
ที่ปรึกษาสมาคม
ที่ปรึกษาบรรณาธิการ  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด

ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์
ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
กรรมการ
บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไพบูลย์ จำกัด

นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
กรรมการ
บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไพบูลย์ จำกัด

นายสวิชย์ บำรุงสุข
ที่ปรึกษาสมาคม
ผู้ช่วย หน.กองบรรณาธิการ
บริษัท สยามรัฐ จำกัด

นายสวิชย์ บำรุงสุข
ที่ปรึกษาสมาคม
ผู้ช่วย หน.กองบรรณาธิการ
บริษัท สยามรัฐ จำกัด

นางสาวชุตินธรา วัฒนกุล
ที่ปรึกษาสมาคม
New Media Director
สถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี

นางสาวชุตินธรา วัฒนกุล
ที่ปรึกษาสมาคม
New Media Director
สถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี

นายวริษฐ์ ลิ้มทองกุล
ที่ปรึกษาสมาคม
ผู้อำนวยการเว็บไซต์
Manager.co.th 
บริษัท ไทยเดย์ ดอมคอม จำกัด

นายวริษฐ์ ลิ้มทองกุล
ที่ปรึกษาสมาคม
ผู้อำนวยการเว็บไซต์
Manager.co.th 
บริษัท ไทยเดย์ ดอมคอม จำกัด

นางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ์ ที่ปรึกษาสมาคม

นางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ์ ที่ปรึกษาสมาคม