สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ – Society Online News Providers
31.10.2014 | 5:47 PM
รายงานประจำปีสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สมัยที่ 3 ประจำปี 2556-2557 (สำหรับดาวน์โหลด)

สารบัญรายงานประจำปีคณะกรรมการบริหารสมัยที่  3 ประจำปี  2556-2557  (จำนวน 72 หน้า) 1. สาส์นจากที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 2. สรุปการดำเนินการ 3. ประวัติสมาคม 4. รายนามสมาชิกสมาคม 5. รายนามที่ปรึกษาสมาคม 6. รายนามกรรมการบริหารสมาคม สมัยที่ 3 7. รายงานกิจกรรม 7.1 ตารางกิจกรรม 7.2 การร่วมวางกรอบนโยบายกับหน่วยงานภาครัฐและสมาคมต่างๆ 7.3 ด้านการขับเคลื่อนด้านลิขสิทธิ์ 7.4 ด้านความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ 7.5 ด้านเสริมความรู้เรื่องสื่อออนไลน์ให้ภาคธุรกิจ 7.6 ด้านเสริมความรู้เรื่องข่าวออนไลน์ให้กับภาคพลเมือง 7.7 ด้านพัฒนาบุคลากรให้กับสมาชิกสมาคม 7.8 งานควบคุมจริยธรรมการเสนอข่าวออนไลน์ 8. รายนามผู้สนับสนุนสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ 9. ภาคผนวก ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ http://www.sonp.or.th/wp-content/uploads/2015/02/2556FINAL.pdf

25.10.2013 | 5:17 PM
รายงานประจำปีสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555-2556 (สำหรับดาวน์โหลด)

รายงานการดำเนินงานสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ประจำปี 2555-2556 สำหรับดาวน์โหลด จำนวน 14 หน้า สารบัญ 1. รายชื่อสมาชิกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ 2. รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สมัยที่ 2/2555 3. แนวปฏิบัติในการนำเสนอข่าวและภาพข่าวของสมาชิกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ พ.ศ. 2555 4. คู่มือการนำเสนอข่าวและภาพข่าวของสมาชิกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ 5. SONP NEWS : 5.1. “ผู้ผลิตข่าวออนไลน์”ฟ้อง yengo.com – apple – thaihotnews ละเมิดลิขสิทธิ์ 5.2. เปิดตัวสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์-เสวนาลดปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์ 5.3. พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ปรับร่างเพื่อประชาชน? 6. SONP ACTIVITIES : 6.1. พันธมิตรยูนิเซฟนำเสนอภาพข่าวช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง 6.2. เปิดตัวเว็บไซต์สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ พร้อมเสวนาลดปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์บนออนไลน์ 6.3. WORLD NEWSPAPER CONGRESS 6.4. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมกำกับดูแลจริยธรรมสื่อออนไลน์ ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 6.5. เข้าร่วมเป็นคณะทำงานโครงการพัฒนาจริยธรรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและเพิ่มศักยภาพกลไกการทำงานสื่อของอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ […]

27.10.2012 | 8:24 PM
รายงานการปฏิบัติงานของสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ประจำปี 2555-2556 (สำหรับดาวน์โหลด)

รายงานการปฏิบัติงานของสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ประจำปี 2555-2556 (จำนวน 2 หน้า) ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ http://www.sonp.or.th/wp-content/uploads/2015/03/สรุปกิจกรรมSONPในรอบปี.pdf