สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ – Society Online News Providers
24.02.2015 | 1:47 PM
เงื่อนไขการใช้ RSS News Feed จากสมาชิกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

ตามที่ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ได้ออกประกาศเรื่อง การยกเลิกบันทึกข้อตกลงความเข้าใจเรื่องการอนุญาตให้ใช้ข่าวและภาพข่าวจากเว็บไซต์ในสังกัดสมาชิกชมรมผู้ผลิต (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 มาแล้วนั้น ทางสมาคมขอให้รายละเอียดเพิ่มเติมเนื่องจากข้อความในมติข้อ 3 ถึง  URL RSS Feed ที่สามารถนำไปใช้งาน  ทั้งนี้ การนำ RSS News Feed ไปใช้งานนั้น จะต้องไม่นำไปใช้งานเพื่อการค้า การโฆษณา และต้องทำใส่ URL เพื่อ Link  กลับมายังหน้าเนื้อหาที่เว็บไซต์ของสมาชิกด้วย   รวม Link ไปหน้า RSS News Feed เว็บไซต์มติชนออนไลน์ http://www.matichon.co.th/rss_matichon.html เว็บไซต์ Manager http://www.manager.co.th/rss/ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ http://www.posttoday.com/digitalproduct/rss เว็บไซต์บางกอกโพสต์ http://www.bangkokpost.com/digitalproduct/rss เว็บไซต์เดลินิวส์ http://dailynews.co.th/rss.jsp เว็บไซต์แนวหน้า http://www.naewna.com/rss.php  

31.10.2014 | 5:47 PM
รายงานประจำปีสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สมัยที่ 3 ประจำปี 2556-2557 (สำหรับดาวน์โหลด)

สารบัญรายงานประจำปีคณะกรรมการบริหารสมัยที่  3 ประจำปี  2556-2557  (จำนวน 72 หน้า) 1. สาส์นจากที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 2. สรุปการดำเนินการ 3. ประวัติสมาคม 4. รายนามสมาชิกสมาคม 5. รายนามที่ปรึกษาสมาคม 6. รายนามกรรมการบริหารสมาคม สมัยที่ 3 7. รายงานกิจกรรม 7.1 ตารางกิจกรรม 7.2 การร่วมวางกรอบนโยบายกับหน่วยงานภาครัฐและสมาคมต่างๆ 7.3 ด้านการขับเคลื่อนด้านลิขสิทธิ์ 7.4 ด้านความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ 7.5 ด้านเสริมความรู้เรื่องสื่อออนไลน์ให้ภาคธุรกิจ 7.6 ด้านเสริมความรู้เรื่องข่าวออนไลน์ให้กับภาคพลเมือง 7.7 ด้านพัฒนาบุคลากรให้กับสมาชิกสมาคม 7.8 งานควบคุมจริยธรรมการเสนอข่าวออนไลน์ 8. รายนามผู้สนับสนุนสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ 9. ภาคผนวก ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ http://www.sonp.or.th/wp-content/uploads/2015/02/2556FINAL.pdf

25.10.2013 | 5:17 PM
รายงานประจำปีสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555-2556 (สำหรับดาวน์โหลด)

รายงานการดำเนินงานสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ประจำปี 2555-2556 สำหรับดาวน์โหลด จำนวน 14 หน้า สารบัญ 1. รายชื่อสมาชิกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ 2. รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สมัยที่ 2/2555 3. แนวปฏิบัติในการนำเสนอข่าวและภาพข่าวของสมาชิกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ พ.ศ. 2555 4. คู่มือการนำเสนอข่าวและภาพข่าวของสมาชิกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ 5. SONP NEWS : 5.1. “ผู้ผลิตข่าวออนไลน์”ฟ้อง yengo.com – apple – thaihotnews ละเมิดลิขสิทธิ์ 5.2. เปิดตัวสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์-เสวนาลดปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์ 5.3. พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ปรับร่างเพื่อประชาชน? 6. SONP ACTIVITIES : 6.1. พันธมิตรยูนิเซฟนำเสนอภาพข่าวช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง 6.2. เปิดตัวเว็บไซต์สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ พร้อมเสวนาลดปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์บนออนไลน์ 6.3. WORLD NEWSPAPER CONGRESS 6.4. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมกำกับดูแลจริยธรรมสื่อออนไลน์ ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 6.5. เข้าร่วมเป็นคณะทำงานโครงการพัฒนาจริยธรรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและเพิ่มศักยภาพกลไกการทำงานสื่อของอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ […]

26.07.2013 | 12:16 PM
คู่มือการนำเสนอข่าวและภาพข่าวของสมาชิกสมาคมผู้ผลิตข่าว ออนไลน์ พ.ศ. 2555

คู่มือการนำเสนอข่าวและภาพข่าวของสมาชิกสมาคมผู้ผลิตข่าว ออนไลน์ พ.ศ. 2555 ตามที่แนวปฏิบัติในการนำเสนอข่าวและภาพข่าวของสมาชิกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ พ.ศ. 2552 ข้อ 5 ระบุว่า “สมาชิกพึงเคารพและให้การยอมรับเนื้อหาข่าวหรือภาพข่าวที่ผลิตโดยสมาชิกด้วยกัน การนำเสนอ ซ้ำข่าวหรือภาพข่าวดังกล่าว สมาชิกต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มา เวลาในการนำเสนอ รวมทั้งสร้างจุดเชื่อมโยง (LINK) ของข่าว หรือภาพข่าวนั้น กลับไปยังเว็บไซต์ของสมาชิกที่เป็นผู้ผลิตข่าวหรือภาพข่าวด้วย” ตามความทราบแล้วนั้น แต่เนื่องจากที่ผ่านมา ยังไม่มีแนวทางการปฏิบัติในข้อดังกล่าวที่ชัดเจน ทำให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในองค์กรสมาชิกของสมาคม ดังนั้น คณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์จึงมีมติให้จัด ทำ “คู่มือการเสนอข่าวและภาพข่าวของสมาชิกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์” ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ดังต่อไปนี้ 1) สมาชิกของสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์สามารถนำข่าวที่นำเสนอโดยองค์กรสมาชิกอื่นของสมาคมมา นำเสนอซ้ำได้ แต่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและสร้างจุดเชื่อมโยง (LINK)  ของข่าวนั้นในช่วงต้นของข่าวที่นำเสนอซ้ำ ดังตัวอย่างต่อไปนี้             “น้องปอนด์” เปิดปาก แฉทุกขั้นตอนถูกจ้างเข้าร่วมกระบวนการโชว์เปิดอกวาดภาพแหกตา กระชากเรตติ้งใน ก็อตทาเลนต์ น่าเศร้าถูกสั่งให้แก้ผ้าก่อนแล้วค่อยจ่ายเงิน! เมื่อวันนี้ (25 มิ.ย.) เว็บไซต์ ไทยรัฐออนไลน์ ได้รายงานข่าว โดยได้สัมภาษณ์ นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล พิธีกรรายการชื่อดัง หลังจาก […]

23.05.2013 | 10:17 PM
แนวปฏิบัติในการนำเสนอข่าวและภาพข่าวของสมาชิกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ พ.ศ. 2555

แนวปฎิบัติในการนำเสนอข่าวของสมาชิกชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ พ.ศ. 2555 ตามที่ผู้ผลิตข่าวสารออนไลน์ ได้ตกลงร่วมกันจัดตั้ง “ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์” ขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2552 และเปลี่ยนเป็น “สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์” เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 โดยมีวัตถุประสงค์ประการหนึ่งคือ เพื่อกำกับดูแลและส่งเสริมให้มีการนำข่าวที่ผลิตโดยสมาชิกไปใช้อย่าง เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งยกระดับธุรกิจและมาตรฐานการนำเสนอข่าวออนไลน์ให้เป็นที่ ยอมรับต่อสาธารณชน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง จึงได้มีการจัดทำแนวปฏิบัติในการนำเสนอข่าวและภาพข่าวของสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 แนวปฏิบัตินี้เรียกว่า “แนวปฏิบัติในการนำเสนอข่าวและภาพข่าวของสมาชิกสมาคมผู้ผลิต ข่าวออนไลน์ พ.ศ. 2555” ข้อ 2 แนวปฏิบัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป ข้อ 3 ในแนวปฏิบัตินี้ “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ “ข่าว” หมายถึง ข้อมูล เนื้อหาข่าว สารคดีเชิงข่าว บทความ คอลัมน์ ความนำหรือตัวโปรย พาดหัวข่าว ภาพข่าว […]

27.10.2012 | 8:24 PM
รายงานการปฏิบัติงานของสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ประจำปี 2555-2556 (สำหรับดาวน์โหลด)

รายงานการปฏิบัติงานของสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ประจำปี 2555-2556 (จำนวน 2 หน้า) ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ http://www.sonp.or.th/wp-content/uploads/2015/03/สรุปกิจกรรมSONPในรอบปี.pdf

10.02.2012 | 5:30 PM
การยกเลิกบันทึกข้อตกลงความเข้าใจเรื่องการอนุญาตให้ใช้ข่าวและภาพข่าวจากเว็บไซต์ในสังกัดสมาชิกชมรมผู้ผลิตข่าว

ประกาศชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ฉบับที่ 1/2554 เรื่อง การยกเลิกบันทึกข้อตกลงความเข้าใจเรื่องการอนุญาตให้ใช้ข่าวและภาพข่าวจากเว็บไซต์ในสังกัดสมาชิกชมรมผู้ผลิตข่าว…   ตามที่ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่ออนุญาตให้เว็บไซต์ต่างๆ ใช้ข่าวและภาพข่าวจากเว็บไซต์ของสมาชิกชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่มีเงื่อนไขต้องทำเป็น RSS Feed หรือ Embed แบบ Frame ตามความทราบแล้วนั้น บัดนี้ ข้อเท็จจริงปรากฎแล้วว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีเว็บไซต์จำนวนหนึ่ง ทั้งที่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ และไม่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ พยายามหลีกเลี่ยงไม่ดำเนินการตามข้อกำหนดในบันทึกข้อตกลงฯ และจงใจฝ่าฝืนข้อตกลงด้วยวิธีการต่างๆ โดยสมาชิกชมรมได้มีหนังสือตักเตือนไปหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้รับตอบสนองไปในทางที่สร้างสรรค์ ดังนั้น คณะกรรมการชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้ 1. ให้ยกเลิกบันทึกข้อตกลงความเข้าใจเรื่องการอนุญาตให้ใช้ข่าวและภาพข่าวจากเว็บไซต์ในสังกัดสมาชิกชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ที่ได้มีการลงนามไว้ก่อนหน้านี้ทั้งหมด 2. ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ขอประกาศยืนยันว่า เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎและรวบรวมอยู่บนเว็บไซต์ของสมาชิกชมรมเป็นงานอันมีลิขสิทธิ 3. หากเว็บไซต์ใด ประสงค์ที่จะนำข้อมูลข่าวสารของสมาชิกชมรมไปใช้ประโยชน์ในเว็บไซต์ของตน จะต้องดำเนินการด้วยวิธีใช้ RSS Feed เท่านั้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ชมรมกำหนด 4. หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์เนื้อหาที่ผลิตขึ้นโดยเว็บไซต์ของสมาชิกชมรม สมาชิกแต่ละรายจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดอย่างถึงที่สุด ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ขอยืนยันว่า ชมรมฯ ไม่มีเจตนาปิดกั้นการนำเนื้อหาที่ผลิตโดยเว็บไซต์ของสมาชิกไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาหรือการวิจัย แต่ไม่สนับสนุนการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า อันเป็นการกระทำที่ละเมิดต่อกฎหมาย จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์10 กุมภาพันธ์ 2554

24.09.2011 | 12:11 PM
คำประกาศเจตนารมณ์การจัดตั้งชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ พ.ศ. 2553

คำประกาศเจตนารมณ์การจัดตั้งชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ พ.ศ. 2553 ด้วยในปัจจุบันการขยายตัวของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อประโยชน์ในการ เผยแพร่ข่าวสารออกสู่สาธารณชนกำลังได้รับความสนใจจากทั้งผู้ผลิตข่าวสารในสื่อดั้งเดิม ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และในหมู่ผู้บริโภคข่าวสาร ที่หันมาเปิดรับข้อมูลข่าวสารในรูปแบบของสื่อ ดิจิทัลผ่านเครื่องรับ (DEVICES) ที่มีมากมายหลายช่องทาง อย่างไรก็ตาม ขณะที่เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารทำให้การนำเสนอข่าวผ่าน เว็บไซต์และช่องทางอื่น ๆ สามารถทำให้รวดเร็วและหลากหลายรูปแบบ หรือสื่อผสม (MULTIMEDIA) ทำให้มีผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ที่ให้บริการแก่ผู้เข้าชมบางส่วนที่มีลักษณะเป็นเชิงพาณิชย์ ได้นำข่าวสาร และภาพข่าวจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตข่าวออนไลน์ไปใช้อย่างไม่เหมาะสมและปราศจากการเคารพในลิขสิทธิ์งานสร้างสรรค์ของผู้ผลิตข่าวออนไลน์ นอกจากนี้ การนำเสนอข่าวออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และช่องทางการนำเสนอข่าวสารใหม่ๆ เหล่านี้ยังไม่ เป็นที่เข้าใจของสาธารณชนบางส่วน รวมทั้งผู้ประกอบการธุรกิจโฆษณา ดังนั้นบรรดาผู้ผลิตข่าวสารออนไลน์ ซึ่งมีชื่อท้ายประกาศเจตนารมณ์ฉบับนี้ จึงได้ตกลงร่วมกันจัดตั้ง “ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์” ขึ้น และกำหนด ให้มีข้อบังคับขึ้นเพื่อเป็นกติกาในการดำเนินการร่วมกัน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ผลิตข่าวสารและสาธารณชนทั่วไป เพื่อให้การดำเนินการของชมรมและสมาชิกที่เป็นผู้ผลิตข่าวออนไลน์ทุกรายเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการ ก่อตั้ง จึงขอประกาศมายังสาธารณชนและผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ สมาชิกชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ทุกราย มุ่งมั่นส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ของประชาชน ตามระบอบประชาธิปไตย โดยปราศจากการปิดกั้นจากอำนาจใด สมาชิกชมรมฯ เชื่อมั่นว่า ประชาชนผู้รับข้อมูลข่าวสารออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตระหนัก ในคุณค่าของงานสร้างสรรค์ที่ผ่านกระบวนการทางวารสารศาสตร์ และสนใจติดตามข้อมูลข่าวสาร ดังกล่าว จากเว็บไซต์ของผู้ผลิตข่าวสารแต่ละรายโดยตรง ในกรณีที่มีการนำเนื้อหาจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตข่าวออนไลน์ไปเผยแพร่ในช่องทางเว็บไซต์อื่นที่มี ลักษณะเป็นเชิงพาณิชย์หรือเจ้าของเว็บไซต์ได้รับประโยชน์ทางธุรกิจ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ […]

03.11.2010 | 10:17 PM
แนวปฏิบัติ เรื่อง การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของสื่อมวลชน พ.ศ.2553 (เอกสารอ้างอิง)

ที่ประชุมสภาการหนังสือพิมพ์ฯ และสภาวิชาชีพข่าววิทยุโทรทัศน์ฯ มีมติรับรองแนวปฏิบัติ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของสื่อมวลชน พ.ศ. 2553 พร้อมประกาศใช้ในวันนี้(9 พ.ย.) มีผลบังคับใช้ทันที นับเป็นแนวปฏิบัติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ฉบับแรกของประเทศไทย ในการประชุมที่อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย วันนี้ (9 พ.ย.53) 2 องค์กรสื่อมวลชนประกอบด้วย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย มีการประชุมคณะกรรมการบริหารซึ่งได้พิจารณาร่างแนวปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของสื่อมวลชน ที่ยกร่างโดยสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งเปิดรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2553 ที่ผ่านมา สำหรับแนวปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้แบ่งรายละเอียดออกเป็น 3 หมวด จำนวนทั้งสิ้น 12 ข้อ ประกอบด้วย หมวดที่ 1 บททั่วไปซึ่งได้ให้ความหมายของ สื่อสังคมออนไลน์ องค์กรสื่อมวลชน และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน หมวด 2 ว่าด้วยรายละเอียดของแนวปฏิบัติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ขององค์กรสื่อมวลชน และหมวด 3 ว่าด้วยเรื่องแนวปฏิบัติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ส่วนรายละเอียดอื่นๆ สามารถติดตามได้ทาง www.presscouncil.or.th […]