สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ – Society Online News Providers
FP01
07.12.2017 | 5:28 PM
งานเสวนาหารือกับการปฏิรูปสื่อสารมวลชน

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.60 ณ ห้อง Convention Hall 1 อาคาร D ชั้น 2 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส คณะกรรมาธิการปฏิรูปสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ จัดงานสัมมนาเพื่อทำความเข้าใจให้กับ ผู้ประกอบวิชาชีพและองค์กรสื่อทุกระดับ รวมถึงประชาชนทั่วไปได้เข้าใจถึงการปฏิรูปสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ร่วมกับ คุณไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์, คุณประดิษฐ เรืองดิษฐ คณะกรรมการปฏิรูปด้านสื่อ ,ผศ.สกุลศรี ศรีสารคาม หัวหน้าสาขาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (ตัวแทนนักวิชาการ ),คุณวริษฐ์ ลิ้มทองกุล www.manager.co.th (ตัวแทนสำนักข่าว),คุณจักรพันธ์ ศรีจันทร์ทัพ HubVisor(ตัวแทนภาคธุรกิจ) , คุณศรีสุดา วินิจสุวรรณ www.sanook.com (ตัวแทนผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ งานออนไลน์),คุณก้าวโรจน์ สุตาภักดี นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ โดยมี คุณระวี ตะวันธรงค์ เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพและองค์กรสื่อทุกระดับเห็นความสำคัญของการปฏิรูปสื่อว่า เป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นเป็นระยะๆตามสภาพการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป […]

TH10
31.10.2017 | 10:11 PM
“ส.ผู้ผลิตข่าวฯ” จัดอบรมฟรี“การผลิตข่าวและเนื้อหาในภูมิทัศน์สื่อใหม่”

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์จัดอบรมฟรี! ใน “โครงการอบรมการผลิตข่าวและเนื้อหาในภูมิทัศน์สื่อใหม่” (ระดับอาจารย์) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560 สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ Online News Provider Association (SONP) โดยการสนับสนุนหลักจาก บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จัดการอบรมในหัวข้อ “การผลิตข่าวและเนื้อหาในภูมิทัศน์สื่อใหม่” (ระดับอาจารย์) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560 โครงการนี้เปิดโอกาสให้อาจารย์ สาขานิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารการตลาด และสาขาการออกแบบสื่อดิจิทัล จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในต่างจังหวัดทั่วประเทศ ได้ พัฒนาทักษะการผลิตข่าวออนไลน์ผ่านการบรรยายอภิปรายในสื่อออนไลน์ แก่อาจารย์ในสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศรวมถึงสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้อาจารย์ได้ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความคิดและการนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ พร้อมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการนำเสนอข่าวได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเรียนรู้เครื่องมือ เทคนิคต่างๆ ที่ช่วยในการทำข่าวบนสื่อดิจิทัล การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ คุณกนกพร ประสิทธิ์ผล นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ในหัวข้อ Shaping The Future […]

T001
29.10.2017 | 5:19 PM
30 องค์กรวิชาชีพสื่อแถลงค้าน พ.ร.บ.คุ้มครองเสรีภาพสื่อมวลชน

แถลงการณ์ร่วม 30 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน เรื่อง การคัดค้านร่างกฎหมายคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน ตามที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) โดยคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนประเทศด้านการสื่อสารมวลชนฯ ได้ดำเนินการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. Adidas Zx 700 Femme Leopard …………… Titans jerseys เพื่อเสนอให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศรับรองและส่งให้คณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไปตามความทราบแล้วนั้น องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน 30 องค์กรตามรายชื่อท้ายแถลงการณ์นี้ ได้ประชุมหารือร่วมกันแล้ว มีความเห็นดังต่อไปนี้ 1) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. asics scarpe ….. ดังกล่าว มิได้อยู่บนพื้นฐานหลักการของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน แต่กลับเน้นหลักการควบคุมสื่อมวลชนโดยใช้อำนาจรัฐเข้ามาแทรกแซงการทำหน้าที่โดยอิสระของสื่อมวลชน และไม่สอดคล้องกับหลักการของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย ฉบับที่ผ่านการลงประชามติ ซึ่งมีเจตนารมณ์ให้สื่อมวลชนกำกับดูแลกันเองโดยอิสระและปราศจากการแทรกแซงจากภาครัฐ ทั้งนี้ จะมีผลกระทบโดยตรงต่อบทบาทของสื่อมวลชนในการตรวจสอบอำนาจรัฐและเป็นการปิดกั้นเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 2) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ต้องยกเลิกการพิจารณาร่างกฎหมายของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนประเทศด้านการสื่อสารมวลชนฯ โดยให้กลับไปทบทวนความจำเป็นในการออกกฎหมายดังกล่าว 3) หากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเดินหน้ารับรองร่างพระราชบัญญัตินี้โดยไม่ฟังเสียงทักท้วง องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนทั่วประเทศจะยกระดับมาตรการในการคัดค้านร่างกฎหมายนี้ต่อไปจนถึงทีสุด 4) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนได้พัฒนาระบบการกำกับดูแลกันเองด้านจริยธรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อยกระดับความรับผิดชอบของสื่อมวลชนและตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของสังคม […]

460117
27.10.2017 | 6:57 PM
“ก้าวโรจน์ สุตาภักดี” นั่งนายก ส.ผู้ผลิตข่าวออนไลน์สมัยที่ 7

“ก้าวโรวจน์ สุตาภักดี” ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สมัยที่ 7 พร้อมกันนี้ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ อีก 18 คน เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2560 สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เพื่อรายงานผลดำเนินงานของคณะกรรมการสมัยที่ 6 และที่ประชุมได้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ สมัยที่ 7 (ต.ค. Air Jordan 10 Femme 2560-ก.ย. Nike Air Max Thea homme 2561) จำนวน 18 คน จากผู้แทนจากองค์กรสื่อมวลชน ดังนี้ นายกสมาคมฯ คุณก้าวโรจน์ สุตาภักดี บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) พร้อมกรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ คุณนิรันดร์ เยาว์ภา บริษัท ไทย เดย์ ดอทคอม จำกัด, อุปนายกสมาคมฯ […]

sonp
27.10.2017 | 4:51 PM
ประกาศผลการตัดสินข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมแห่งปี 2560

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ โดยการสนับสนุนการดำเนินการจัดการจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น จัดงานประกาศผลการประกวด “รางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยม ประจำปี 2560” (Digital News Excellence Awards 2017) ชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศใน 8 สาขา รวม 400,000 บาท เพื่อสร้างสรรค์และสนับสนุนการผลิตข่าวดิจิตอลที่มีคุณภาพ บนการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งของอุปกรณ์ดิจิตอลใหม่ และบริการออนไลน์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ทุกวัน ด้วยเจตนารมณ์ที่ มุ่งมั่น ส่งเสริม และ สนับสนุนสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน เวลา 14.00 – 16.10 น. Nike Air MAX Flyknit ณ ห้องกมลทิพย์ 3 โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพ ประเภทข่าวที่จัดให้มีการประกวด แบ่งเป็น 8 ประเภทข่าว […]

Picture 125
26.10.2017 | 7:15 PM
ส.ผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกูรูออนไลน์ #3

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พ.ค.60 ที่อาคารซีพีทาวเวอร์ สีลม ห้อง 1111c ชั้น 11 สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดอบรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กูรูออนไลน์ ครั้งที่ 3 “หัวข้อ “VDO Content เพื่องานข่าว” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับการถ่ายทอดและแนะนำเทคนิคการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เรียนรู้ การทำงานผ่าน แอป บวกกับเทคนิคการเล่าเรื่อง ด้วยการลงภาพและเสียง การทำวีดิโอข่าวออนไลน์ ประเด็นการทำข่าวในรูปแบบ MOJO ทำให้นักข่าวมีความคล่องตัวในการทำงาน แต่ต้องพึงระวังว่าการ “ทำวีดิโอจากมือถือ อย่าคิดว่ามาทำทีวี”ซึ่งข้อดีของการทำข่าวจากกล้องตัวเล็ก ทำให้การทำข่าวมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น มีความใกล้ชิดแหล่งข้อมูลมากขึ้น โดยข้อสำคัญของการนำเสนอข้อมูลผ่านวีดิโอคือ การเล่าเรื่องเป็น (Storytelling) การทำวีดิโอข่าวออนไลน์ ต้องมีความตื่นเต้น กระชับ มีดนตรี มีตัวอักษร และคอนเทนต์เกิดจาก Curate ซึ่งการนำข้อมูลจากที่อื่นต้องมีการแจ้งแหล่งที่มาของข้อมูลทุกครั้ง เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ โดยคำศัพท์ที่ต้องเจอ มี 3 ส่วน ได้แก่ UGC (User Generate Content) คอนเทนต์ที่เกิดจากประชาชนทั่วไป, Parajumpers […]

Sonp01
22.10.2017 | 12:49 PM
โค้งสุดท้าย!“ส.ผู้ผลิตข่าวฯ” เปิดรับผลงานประกวดข่าวออนไลน์หมดเขต 25 ส.ค.นี้

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมส่งผลงานข่าวออนไลน์ เข้าร่วมประกวด “รางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยม ประจำปี 2560” (Digital News Excellence Awards 2017) ชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศใน 8 สาขา รวม 400,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 นี้เท่านั้น สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ โดยการสนับสนุนในการจัดงานและรางวัลหลักจากบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่นอีเลฟเว่น ขอเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมส่งผลงานข่าวออนไลน์เพื่อชิงรางวัล “ข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยม ประจำปี 2560” (Digital News Excellence Awards 2017) ครั้งนี้นับเป็นปีที่ 3 ของการจัดการประกวด เพื่อสร้างสรรค์และสนับสนุนการผลิตข่าวดิจิตอลที่มีคุณภาพ บนการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งด้านเทคโนโลยี, เนื้อหา รวมถึงรูปแบบการนำเสนอผ่านช่องทางสื่อดิจิตอล โดยในปีนี้ยังได้รับการสนับสนุนรางวัลเสริมจากองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อีกด้วย โดยในปีนี้จัดให้มีการประกวดใน 8 ประเภทข่าว ได้แก่ […]

001
21.10.2017 | 10:34 AM
“ดีแทค”จับมือ “มูลนิธิแพธทูเฮลท์”(P2H)พัฒนาห้องแชท Stop bullying

“ดีแทค” จับมือ “มูลนิธิแพธทูเฮลท์” (P2H) พัฒนาช่องทางให้คำปรึกษาออนไลน์ห้องแชท Stop bullyingไม่รังแกกัน งานวิจัยเผยเด็ก ม.ต้นเสี่ยงต่อการถูกกลั่นแกล้งทางโลกไซเบอร์มากที่สุด ชี้แนวโน้มและขนาดของปัญหาใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของโลก แนะเร่งให้ความรู้ ครอบครัวหมั่นเอาใจใส่ นางอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค กล่าวว่า ในฐานะผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ดีแทคได้ตั้ง 4 เป้าหมายหลักในการสร้างสภาพแวดล้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยต่อเด็กและเยาวชนไทย ได้แก่ 1. Nike Air Max 2017 Dames zwart NIKE FREE RUN Men SHOES Adrian Gonzalez Jersey สร้างการรับรู้เกี่ยวกับปัญหาทางอินเทอร์เน็ตที่มีต่อเด็ก 2. Adidas Femme ULTRA BOOST 2017 Adidas Zx […]

PP
13.10.2017 | 9:07 PM
ส.ผู้ผลิตข่าวฯพร้อมประกาศรางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยม 27 ก.ย.นี้

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดโครงการประกวด “รางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยม ประจำปี 2560” โดยการสนับสนุนของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่นฯ ในเมืองไทย ล่าสุดได้มีการตัดสินผลรางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมประจำปี 2560 พร้อมประกาศผล 27 ก.ย.นี้ ในการจัดการประชุมเพื่อตัดสินผลรางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมประจำปี 2560 ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ ทั้งนักวิชาการด้านวารสารศาสตร์, asics gel kinsei 6 femme นักสื่อสารมวลชนอาวุโส, Jordan 2017 Femme ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ กฎหมาย สิทธิเด็ก นวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ โดยมีนางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 9 ท่านได้แก่ ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์, New Balance 574 homme อาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง บรรณาธิการที่ปรึกษา “อีคอนนิวส์” และประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพสื่อ […]

F08
13.10.2017 | 6:34 PM
SONP ออกแนวปฏิบัติการถ่ายทอดสดข่าว-เหตุการณ์ออนไลน์

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ออกแนวปฏิบัติเรื่อง ‘การถ่ายทอดสดข่าว-เหตุการณ์ทางสื่อสังคมออนไลน์’ เพื่อให้การถ่ายทอดสดดังกล่าวมีมาตรฐานและถูกต้องตามจริยธรรมสื่อ เนื่องด้วยขณะนี้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้ใช้บริการเป็นอย่างมากโดยสื่อสังคมออนไลน์ได้พัฒนารูปแบบการให้บริการให้มีความหลากหลายและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้นซึ่งบริการหนึ่งที่ได้รับการพัฒนาและได้รับความนิยมคือการเปิดให้ผู้ใช้บริการนำเข้าข้อมูลในรูปแบบของภาพและเสียงส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ตในรูปแบบการถ่ายทอดสด (Real Time Streaming) ที่ผ่านมาองค์กรข่าวหลายแห่งได้ใช้ช่องทางดังกล่าวถ่ายทอดสดเหตุการณ์ต่างๆเพื่อนำเสนอแก่ผู้รับชมข่าวหรือผู้ใช้บริการสื่อสังคมออนไลน์โดยบางเหตุการณ์ที่นำเสนอมีลักษณะที่หมิ่นเหม่ต่อการละเมิดจริยธรรมของสื่อมวลชนเป็นเหตุให้สื่อมวลชนทั้งหลายถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมของการกระทำดังกล่าว ด้วยเหตุนี้สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมของสมาคมฯจึงได้จัดทำแนวปฏิบัติฉบับนี้ขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางการนำเสนอการถ่ายทอดสดเหตุการณ์ให้มีความชัดเจนและถูกต้องตามหลักจริยธรรมสื่อมวลชนและเพื่อให้การนำเสนอการถ่ายทอดสดเหตุการณ์ต่างๆมีมาตรฐานอย่างเดียวกัน บัดนี้คณะกรรมการควบคุมจริยธรรมได้จัดทำแนวปฏิบัติเรื่อง “การนำเสนอการถ่ายทอดสดเหตุการณ์ข่าวทางเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์” แล้วเสร็จและได้รับความเห็นชอบจากองค์กรสมาชิกทั้งมวลแล้ว จึงให้มีการประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้ ข้อ 1.แนวปฏิบัติฉบับนี้เรียกว่า“แนวปฏิบัติเรื่องการนำเสนอการถ่ายทอดสดเหตุการณ์ข่าวทางเครือข่ายสังคมออนไลน์” ข้อ 2.แนวปฏิบัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป ส่วนที่ 1 คำนิยาม ข้อ 3.ในแนวปฏิบัตินี้ “การถ่ายทอดสด (Real Time Streaming)”หมายถึงการเผยแพร่ภาพและกระจายเสียงโดยสมาชิกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์หรือผู้ประกอบวิชาชีพในสังกัดสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ในขณะที่กำลังเกิดเหตุการณ์ขึ้น “การทำอัตวินิบาตกรรม” หมายถึงการฆ่าตัวตายรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการฆ่าตัวตาย “การแสดงออกที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง”หมายถึงการใช้คำพูดหรือการแสดงออกทางความหมายใดๆที่มีวัตถุประสงค์เพื่อโจมตีกลุ่มบุคคลหรือปัจเจกบุคคลโดยมุ่งไปที่ฐานของอัตลักษณ์ซึ่งอาจจะติดตัวมาตั้งแต่เดิมหรือเกิดขึ้นภายหลังก็ได้เช่นเชื้อชาติศาสนาอุดมการณ์ทางการเมืองอาชีพหรือลักษณะอื่นที่สามารถทำให้ถูกแบ่งแยกได้การแสดงความเกลียดชังที่ปรากฏอาจเป็นการเหยียดหยามศักดิ์ศรีหรือลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์หรือยุยงส่งเสริมให้เกิดความเกลียดชังตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดความรุนแรง “ผู้ประกอบวิชาชีพในสังกัดสมาชิก” หมายถึงลูกจ้างหรือพนักงานของสมาชิกซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลูกจ้างหรือพนักงานของสมาชิก ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายทอดสด ข้อ 4.การถ่ายทอดสดเหตุการณ์ข่าวทางเครือข่ายสังคมออนไลน์สมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพในสังกัดสมาชิกพึงหลีกเลี่ยงกรณีดังต่อไปนี้ การถ่ายทอดสดการทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนเช่นเหตุการณ์ที่มีลักษณะเป็นภาพอุจาดข้อความรูปภาพที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร การถ่ายทอดสดภาพเหตุการณ์ที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความรุนแรงการฆาตกรรมและการทำอัตวินิบาตกรรมรวมถึงเนื้อหาในเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนความรุนแรงในครอบครัว การถ่ายทอดสดภาพเหตุการณ์ที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพข้อมูลส่วนบุคคลศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความแตกต่างและความหลากหลายด้านเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรม การถ่ายทอดสดการแสดงออกที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังยุยงให้ผู้อื่นเกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกันว่ากล่าวให้ร้ายผู้อื่นหรือคำพูดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อศีลธรรมอันดีและสังคมอันไม่เข้าลักษณะเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริตที่ประชาชนพึงกระทำ การถ่ายทอดสดที่มีลักษณะเป็นการเผยแพร่ข้อความและเนื้อหาที่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อและหลอกลวงประชาชน การถ่ายทอดสดภาพเหตุการณ์ที่เข้าข่ายการกระทำความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ การถ่ายทอดสดภาพเหตุการณ์ที่ขัดต่อกฎหมายและ/หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาพเหตุการณ์ที่ขัดต่อจริยธรรมของสื่อมวลชน ข้อ 5.ภายใต้หลักเกณฑ์ตามข้อ 4. Nike […]

TU22
13.10.2017 | 4:55 PM
SONP จัดการประกวดรางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 ใน 8 ประเภทข่าว

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมส่งผลงานข่าวออนไลน์ เข้าร่วมประกวด “รางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยม ประจำปี 2560” (Digital News Excellence Awards 2017) ชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศใน 8 สาขา รวม 400,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2560 สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ โดยการสนับสนุนในการจัดงานและรางวัลหลักจากบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่นอีเลฟเว่น ขอเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมส่งผลงานข่าวออนไลน์เพื่อชิงรางวัล “ข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยม ประจำปี 2560” (Digital News Excellence Awards 2017) ครั้งนี้นับเป็นปีที่ 3 ของการจัดการประกวด เพื่อสร้างสรรค์และสนับสนุนการผลิตข่าวดิจิตอลที่มีคุณภาพ บนการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งด้านเทคโนโลยี, เนื้อหา รวมถึงรูปแบบการนำเสนอผ่านช่องทางสื่อดิจิตอล โดยในปีนี้ยังได้รับการสนับสนุนรางวัลเสริมจากองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อีกด้วย โดยในปีนี้จัดให้มีการประกวดใน 8 ประเภทข่าว ได้แก่ 1. […]

010
11.10.2017 | 6:08 PM
SONP ร่วมประกาศเจตนารมณ์พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ที่ห้องวายุภักษ์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานเปิดงาน #รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย และปาฐกถาในหัวข้อ “รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย” โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.), South Carolina Gamecocks นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม,