สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ – Society Online News Providers
PP
13.10.2017 | 9:07 PM
ส.ผู้ผลิตข่าวฯพร้อมประกาศรางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยม 27 ก.ย.นี้

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดโครงการประกวด “รางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยม ประจำปี 2560” โดยการสนับสนุนของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่นฯ ในเมืองไทย ล่าสุดได้มีการตัดสินผลรางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมประจำปี 2560 พร้อมประกาศผล 27 ก.ย.นี้ ในการจัดการประชุมเพื่อตัดสินผลรางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมประจำปี 2560 ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ ทั้งนักวิชาการด้านวารสารศาสตร์, asics gel kinsei 6 femme นักสื่อสารมวลชนอาวุโส, Jordan 2017 Femme ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ กฎหมาย สิทธิเด็ก นวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ โดยมีนางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 9 ท่านได้แก่ ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์, New Balance 574 homme อาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง บรรณาธิการที่ปรึกษา “อีคอนนิวส์” และประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพสื่อ […]

F08
13.10.2017 | 6:34 PM
SONP ออกแนวปฏิบัติการถ่ายทอดสดข่าว-เหตุการณ์ออนไลน์

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ออกแนวปฏิบัติเรื่อง ‘การถ่ายทอดสดข่าว-เหตุการณ์ทางสื่อสังคมออนไลน์’ เพื่อให้การถ่ายทอดสดดังกล่าวมีมาตรฐานและถูกต้องตามจริยธรรมสื่อ เนื่องด้วยขณะนี้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้ใช้บริการเป็นอย่างมากโดยสื่อสังคมออนไลน์ได้พัฒนารูปแบบการให้บริการให้มีความหลากหลายและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้นซึ่งบริการหนึ่งที่ได้รับการพัฒนาและได้รับความนิยมคือการเปิดให้ผู้ใช้บริการนำเข้าข้อมูลในรูปแบบของภาพและเสียงส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ตในรูปแบบการถ่ายทอดสด (Real Time Streaming) ที่ผ่านมาองค์กรข่าวหลายแห่งได้ใช้ช่องทางดังกล่าวถ่ายทอดสดเหตุการณ์ต่างๆเพื่อนำเสนอแก่ผู้รับชมข่าวหรือผู้ใช้บริการสื่อสังคมออนไลน์โดยบางเหตุการณ์ที่นำเสนอมีลักษณะที่หมิ่นเหม่ต่อการละเมิดจริยธรรมของสื่อมวลชนเป็นเหตุให้สื่อมวลชนทั้งหลายถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมของการกระทำดังกล่าว ด้วยเหตุนี้สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมของสมาคมฯจึงได้จัดทำแนวปฏิบัติฉบับนี้ขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางการนำเสนอการถ่ายทอดสดเหตุการณ์ให้มีความชัดเจนและถูกต้องตามหลักจริยธรรมสื่อมวลชนและเพื่อให้การนำเสนอการถ่ายทอดสดเหตุการณ์ต่างๆมีมาตรฐานอย่างเดียวกัน บัดนี้คณะกรรมการควบคุมจริยธรรมได้จัดทำแนวปฏิบัติเรื่อง “การนำเสนอการถ่ายทอดสดเหตุการณ์ข่าวทางเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์” แล้วเสร็จและได้รับความเห็นชอบจากองค์กรสมาชิกทั้งมวลแล้ว จึงให้มีการประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้ ข้อ 1.แนวปฏิบัติฉบับนี้เรียกว่า“แนวปฏิบัติเรื่องการนำเสนอการถ่ายทอดสดเหตุการณ์ข่าวทางเครือข่ายสังคมออนไลน์” ข้อ 2.แนวปฏิบัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป ส่วนที่ 1 คำนิยาม ข้อ 3.ในแนวปฏิบัตินี้ “การถ่ายทอดสด (Real Time Streaming)”หมายถึงการเผยแพร่ภาพและกระจายเสียงโดยสมาชิกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์หรือผู้ประกอบวิชาชีพในสังกัดสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ในขณะที่กำลังเกิดเหตุการณ์ขึ้น “การทำอัตวินิบาตกรรม” หมายถึงการฆ่าตัวตายรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการฆ่าตัวตาย “การแสดงออกที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง”หมายถึงการใช้คำพูดหรือการแสดงออกทางความหมายใดๆที่มีวัตถุประสงค์เพื่อโจมตีกลุ่มบุคคลหรือปัจเจกบุคคลโดยมุ่งไปที่ฐานของอัตลักษณ์ซึ่งอาจจะติดตัวมาตั้งแต่เดิมหรือเกิดขึ้นภายหลังก็ได้เช่นเชื้อชาติศาสนาอุดมการณ์ทางการเมืองอาชีพหรือลักษณะอื่นที่สามารถทำให้ถูกแบ่งแยกได้การแสดงความเกลียดชังที่ปรากฏอาจเป็นการเหยียดหยามศักดิ์ศรีหรือลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์หรือยุยงส่งเสริมให้เกิดความเกลียดชังตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดความรุนแรง “ผู้ประกอบวิชาชีพในสังกัดสมาชิก” หมายถึงลูกจ้างหรือพนักงานของสมาชิกซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลูกจ้างหรือพนักงานของสมาชิก ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายทอดสด ข้อ 4.การถ่ายทอดสดเหตุการณ์ข่าวทางเครือข่ายสังคมออนไลน์สมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพในสังกัดสมาชิกพึงหลีกเลี่ยงกรณีดังต่อไปนี้ การถ่ายทอดสดการทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนเช่นเหตุการณ์ที่มีลักษณะเป็นภาพอุจาดข้อความรูปภาพที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร การถ่ายทอดสดภาพเหตุการณ์ที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความรุนแรงการฆาตกรรมและการทำอัตวินิบาตกรรมรวมถึงเนื้อหาในเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนความรุนแรงในครอบครัว การถ่ายทอดสดภาพเหตุการณ์ที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพข้อมูลส่วนบุคคลศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความแตกต่างและความหลากหลายด้านเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรม การถ่ายทอดสดการแสดงออกที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังยุยงให้ผู้อื่นเกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกันว่ากล่าวให้ร้ายผู้อื่นหรือคำพูดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อศีลธรรมอันดีและสังคมอันไม่เข้าลักษณะเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริตที่ประชาชนพึงกระทำ การถ่ายทอดสดที่มีลักษณะเป็นการเผยแพร่ข้อความและเนื้อหาที่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อและหลอกลวงประชาชน การถ่ายทอดสดภาพเหตุการณ์ที่เข้าข่ายการกระทำความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ การถ่ายทอดสดภาพเหตุการณ์ที่ขัดต่อกฎหมายและ/หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาพเหตุการณ์ที่ขัดต่อจริยธรรมของสื่อมวลชน ข้อ 5.ภายใต้หลักเกณฑ์ตามข้อ 4. Nike […]

TU22
13.10.2017 | 4:55 PM
SONP จัดการประกวดรางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 ใน 8 ประเภทข่าว

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมส่งผลงานข่าวออนไลน์ เข้าร่วมประกวด “รางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยม ประจำปี 2560” (Digital News Excellence Awards 2017) ชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศใน 8 สาขา รวม 400,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2560 สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ โดยการสนับสนุนในการจัดงานและรางวัลหลักจากบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่นอีเลฟเว่น ขอเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมส่งผลงานข่าวออนไลน์เพื่อชิงรางวัล “ข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยม ประจำปี 2560” (Digital News Excellence Awards 2017) ครั้งนี้นับเป็นปีที่ 3 ของการจัดการประกวด เพื่อสร้างสรรค์และสนับสนุนการผลิตข่าวดิจิตอลที่มีคุณภาพ บนการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งด้านเทคโนโลยี, เนื้อหา รวมถึงรูปแบบการนำเสนอผ่านช่องทางสื่อดิจิตอล โดยในปีนี้ยังได้รับการสนับสนุนรางวัลเสริมจากองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อีกด้วย โดยในปีนี้จัดให้มีการประกวดใน 8 ประเภทข่าว ได้แก่ 1. […]

sa01
10.10.2017 | 10:02 AM
“ราชดำเนินเสวนา” ข่าวเปรี้ยว ข่าวเปรี้ยง สะท้อนความป่วยไข้ของสังคมไทย?

เมื่อเวลา 10.00 น. nike air max tn uomo Goedkope Nike Air Max 2017 Dame adidas 2017 pas cher NIKE CORTEZ AIR ZOOM PEGASUS 34 วันที่ 9 มิถุนายน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดราชดำเนินเสวนา หัวข้อ “ข่าวเปรี้ยว ข่าวเปรี้ยง สะท้อนความป่วยไข้ของสังคมไทย ?” โดยมีนายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) นายวริษฐ์ ลิ้มทองกุล ผู้อำนวยการเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ และนพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นคณะผู้บรรยาย สังคมไทยป่วย 5 […]

Sonp07
03.10.2017 | 4:44 PM
คณะทำงานสื่อเพื่อการปฏิรูป จัดเสวนา หัวข้อ “เสรีภาพสื่อกับอนาคตสังคมไทย”

คณะทำงานสื่อเพื่อการปฏิรูป จัดเสวนา หัวข้อ “เสรีภาพสื่อกับอนาคตสังคมไทย” เนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 3 พ.ค.60 เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 3 พ.ค.60 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย คณะทำงานเพื่อการปฏิรูป การจัดกิจกรรม วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก และจัดการเสวนาหัวข้อ “เสรีภาพสื่อกับอนาคตสังคมไทย” โดยมี สื่อมวลชนและประชาชน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์และองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนอื่นรวม 30 องค์กร เข้าร่วมกิจกรรม โดย นายมานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ถามว่าการทำหน้าที่ของสื่อเป็นไปด้วยความรับผิดชอบแค่ไหน ในอดีตเสรีภาพสื่อเท่ากับเสรีภาพของประชาชน เมื่อใดเสรีภาพถูกริดรอนประชาชนจะออกมาเรียกร้องกับรัฐ แต่ทุกวันนี้ประชาชนเริ่มลังเลและนั่งเฉย เพราะตราบใดที่สื่อยังสนุกกับการใช้เสรีภาพ แข่งเรตติ้ง ยอดขาย นำเสนอในสิ่งที่ประชาชนสนใจ แต่ไม่เสนอสิ่งที่ประชาชนควรรู้ เพราะในอดีตประชาชนโต้ตอบสื่อไม่ได้ แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีทำให้ประชาชนตอบโต้หากสื่อละเมิดกฎหมาย ส่วนรัฐเองก็ต้องการหมาว่านอนสอนง่าย ไม่ใช่หมาเฝ้าบ้าน จึงทำให้เนื้อหาของร่างกฎหมายที่ต้องการคุมผิดเพี้ยนเพราะต้องการให้สื่อว่านอนสอนง่าย นายมานะ นิมิตมงคล เลขาธิการองค์การต่อต้านคอรัปชั่น […]

sonp
27.09.2017 | 4:51 PM
ประกาศผลการตัดสินข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมแห่งปี 2560

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ โดยการสนับสนุนการดำเนินการจัดการจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น จัดงานประกาศผลการประกวด “รางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยม ประจำปี 2560” (Digital News Excellence Awards 2017) ชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศใน 8 สาขา รวม 400,000 บาท เพื่อสร้างสรรค์และสนับสนุนการผลิตข่าวดิจิตอลที่มีคุณภาพ บนการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งของอุปกรณ์ดิจิตอลใหม่ และบริการออนไลน์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ทุกวัน ด้วยเจตนารมณ์ที่ มุ่งมั่น ส่งเสริม และ สนับสนุนสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน เวลา 14.00 – 16.10 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 3 โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพ ประเภทข่าวที่จัดให้มีการประกวด แบ่งเป็น 8 ประเภทข่าว ได้แก่ 1.ข่าวหรือสารคดีออนไลน์เชิงข่าวเชิงสืบสวนยอดเยี่ยม (Investigative News […]

Sonp01
22.08.2017 | 12:49 PM
โค้งสุดท้าย!“ส.ผู้ผลิตข่าวฯ” เปิดรับผลงานประกวดข่าวออนไลน์หมดเขต 25 ส.ค.นี้

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมส่งผลงานข่าวออนไลน์ เข้าร่วมประกวด “รางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยม ประจำปี 2560” (Digital News Excellence Awards 2017) ชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศใน 8 สาขา รวม 400,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 นี้เท่านั้น สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ โดยการสนับสนุนในการจัดงานและรางวัลหลักจากบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่นอีเลฟเว่น ขอเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมส่งผลงานข่าวออนไลน์เพื่อชิงรางวัล “ข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยม ประจำปี 2560” (Digital News Excellence Awards 2017) ครั้งนี้นับเป็นปีที่ 3 ของการจัดการประกวด เพื่อสร้างสรรค์และสนับสนุนการผลิตข่าวดิจิตอลที่มีคุณภาพ บนการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งด้านเทคโนโลยี, เนื้อหา รวมถึงรูปแบบการนำเสนอผ่านช่องทางสื่อดิจิตอล โดยในปีนี้ยังได้รับการสนับสนุนรางวัลเสริมจากองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อีกด้วย โดยในปีนี้จัดให้มีการประกวดใน 8 ประเภทข่าว ได้แก่ […]

010
11.08.2017 | 6:08 PM
SONP ร่วมประกาศเจตนารมณ์พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ที่ห้องวายุภักษ์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานเปิดงาน #รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย และปาฐกถาในหัวข้อ “รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย” โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.), นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เข้าร่วม สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล Kanokporn Prasitphon นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรวมพลังในการประกาศเจตนารมณ์พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสนับสนุนให้ขยายวงกว้างในสังคมไทย รวมทั้งการยกย่องเชิดชูเกียรติการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อพัฒนาสื่อ และสร้างการรับรู้ต่อบทบาทหน้าที่ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ ทั้งนี้ รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ จึงผลักดันให้เกิดกฎหมายเพื่อการพัฒนาสื่อให้มีคุณภาพ […]

Sonp29-06-60
29.07.2017 | 11:16 AM
30 องค์กรสื่อร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ ในหลวง ร.9

30 องค์กรสื่อร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 29 มิถุนายน 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาต ให้เครือข่ายองค์กรวิชาชีพสื่อ ประกอบด้วย สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, Maglie Seattle Sonics สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, adidas superstar 2 donna ,สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย,,สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ,

M32
28.07.2017 | 10:01 PM
5 องค์กรวิชาชีพสื่อ เข้าเสนอความเห็นปรองดอง

5 องค์กรวิชาชีพสื่อ เข้าเสนอความเห็นปรองดอง วอนทบทวนออกฎหมายบังคับสื่อหลัก “เทพชัย” เผยสื่อต้องทำหน้าที่ ตรวจสอบ ไม่เลือกข้าง ชี้ ไม่เห็นด้วยสั่งปิดวอยซ์นาน 7 วัน แนะ “กสทช.” คงวนจริงจังบังคับใช้กม. เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 28 มี.ค.60 ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกลาโหม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ได้เชิญภาคประชาสังคมเข้าให้ข้อคิดเห็นเสนอเเนวทางสร้างความปรองดอง 10 ประเด็นต่อเนื่อง โดยวันนี้ เป็นในส่วนขอองค์กรวิชาชีพสื่อ ประกอบด้วย สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ นำโดย นายปรเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมฯและนายมงคล บางประภา อุปนายกฯ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นำโดยนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมาปาณี ประธานสภาฯและนายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการฯ ด้านสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย นำโดย นายเทพชัย แซ่หย่อง นายกสมาคมฯ นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม เลขาธิการฯ ด้านสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย […]

TTT
28.07.2017 | 4:05 PM
รวมพลังคนข่าวคัดค้านกม.คุมสื่อเนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 3 พ.ค.60

เชิญร่วมฟังเสวนาเนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกหัวข้อ “เสรีภาพสื่อกับอนาคตสังคมไทย”วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เพื่อรวมพลังคนข่าวคัดค้านกม.คุมสื่อ เนื่องด้วย 3 พฤษภาคม ของทุกปี สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ประกาศให้เป็นเสรีภาพสื่อมวลชนโลก เป็นเวลากว่า 24 ปีแล้วที่ทุกประเทศซึ่งเป็นสมาชิกได้จัดกิจกรรมเพื่อให้สังคมตระหนักในบทบาทของ“สื่อสารมวลชน” ฐานะตัวแทนปากเสียงของประชาชนที่มีเสรีภาพ รวมถึงเพื่อสื่อสารไปยังรัฐบาลผู้มีอำนาจในประเทศที่ต้องเคารพการทำหน้าที่นั้นและสนับสนุนเสรีภาพแห่งการแสดงความคิดความเห็นและการแสดงออกโดยสุจริต ดังนั้น ในวันที่ 3 พ.ค.56 ที่จะถึงนี้ คณะทำงานสื่อเพื่อการปฏิรูป จึงขอเชิญ 30 องค์กรสื่อ ประกอบด้วย 1.สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 2. Adidas NMD Heren สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 3 สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 4.สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 5.สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 6.สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ 7.สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย 8.สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย 9.สมาคมหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย 10.สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 11.สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย 12. Maglie Phoenix Suns สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย 13.สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย 14.สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย15.สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ 16.สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุท้องถิ่นไทย 17.สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 18.สมาคมสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) 19.สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล […]