คำประกาศเจตนารมณ์การจัดตั้งชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ พ.ศ.