สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ – Society Online News Providers
เกี่ยวกับสมาคม

ชื่อสมาคม
สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์  Online News Provider Association ชื่อย่อ SONP

เว็บไซต์:
www.sonp.or.th
www.facebook.com/SonpThai

สำนักงานใหญ่:
เลขที่ 538/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

วันก่อตั้ง:
24 กันยายน พ.ศ. 2552 เป็นชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และเมื่อวันที่
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 จดทะเบียนเป็นสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

นายกสมาคม:
นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์สมัยที่ 1-2
นายนิรันดร์ เยาวภาว์ นายกสมาคมผู้ผลิตออนไลน์สมัยที่  1-2
นางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ์ นายกสมาคมผู้ผลิตสมัยที่ 3

จำนวนสมาชิก:
17 องค์กรสื่อ

วาระสมัย:
1 ตุลาคม – 30 กันยายน ของทุกปี

ประเภทสมาชิก:
2 ประเภท คือ สมาชิกสามัญสำหรับองค์กรใหญ่ และ สำหรับองค์กรเล็ก กำหนดเก็บค่าสมาชิกตามรอบวาระสมัย ทั้งนี้ แต่ละองค์กรส่งตัวแทนมาเป็น กรรมการได้ 1 คน

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี:
เดือนกันยายนของทุกปี โดยประธานในที่ประชุมจะเสนอให้คณะกรรมการของ สมาคมเลือกนายกสมาคม และอุปนายก 2 คน และจากนั้นนายกจะเป็นผู้ แต่งตั้ง กรรมการในตำแหน่งอื่นๆ

บุคคลติดต่อ/สมัครสมาชิก:
ผู้ประสานงานสมาคม เบอร์ โทรศัพท์ 081-700-2621
หรืออีเมล์ sonpassociation@gmail.com