สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ – Society Online News Providers
สมัครสมาชิก

ระเบียบการสมัครสมาชิกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดตั้งขึ้นภายใต้เจตนารมณ์ มุ่งมั่น ส่งเสริม และสนับสนุนสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย สนับสนุนการที่ประชาชนรับรู้ข่าวสารออนไลน์ผ่านเครือข่ายออนไลน์ที่ผ่านกระบวนการทางวารสารศาสตร์จากเว็บไซต์ของผู้ผลิตข่าวแต่ละรายโดยตรง และร่วมกันหยุดยั้งผู้ประกอบการเว็บไซต์เชิงธุรกิจ ในการนำเนื้อหาข่าวและภาพข่าวไปใช้โดยพลการ ละเมิดลิขสิทธิ์ที่ผลิตโดยเว็บไซต์สมาชิก

ในส่วนของกิจกรรมเพื่อสังคม สมาคมฯ มีการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการผลิตข่าวดิจิตอลในทุกมิติ อาทิ การผลิตข่าวดิจิตอล, การตลาดดิจิตอล และการอัพเดทเทคโนโลยีเกี่ยวกับดิจิตอล เป็นประจำทุกปี โดยสมาคมฯ มีความยินดีในการเปิดรับสมัครสมาชิก

สำหรับ การรับสมัครสมาชิกสมาคมฯ แบ่งเป็น 1ประเภท ได้แก่ สมาชิกประเภทองค์กร

         1. สมาชิกประเภทองค์กร แบ่งเป็น 1 ประเภท ดังนี้

                1 สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดาผู้ที่ประกอบวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน นักวิชาการด้าน สื่อสารมวลชน ทนายความด้านสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน ตลอดจนนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ ในการประกอบกิจการด้านสื่อสารมวลชน โดยสมาชิกสามัญมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรมสมาคมฯ และตรวจสอบบัญชีได้ มีค่าธรรมเนียม2 อัตรา คือ 20,000 บาท/ปี และ 5,000 บาท/ปี ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

1. Download ใบสมัครตามประเภทสมาชิกที่ต้องการสมัคร

2. กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุ กลับมาที่อีเมล sonpassociation@gmail.com

3. รอผลการพิจารณา 15 วัน

4. หลังผลการอนุมัติจะมีเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ติดต่อกลับและดำเนินการชำระค่าธรรมเนียม

ดาวน์โหลดเอกสาร