สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ – Society Online News Providers
ที่ปรึกษาสมาคม

 

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี
ที่ปรึกษาสมาคม
ที่ปรึกษาบรรณาธิการข่าวออนไลน์
บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด (สำนักงานใหญ่)

 

 

 

ดร.ธนา ทุมมานนท์
ที่ปรึกษาสมาคม
เจ้าหน้าที่บริหารสายงานเทคโนโลยี สารสนเทศและวิศวกรรมออกอากาศ
บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด (ไทยรัฐทีวี)

 

 

 

นายจักรพันธ์ วงศ์สลับสี
ที่ปรึกษาสมาคม
ที่ปรึกษาบรรณาธิการ  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด

 

 

 

ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์
ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

 

 
นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
กรรมการ
บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไพบูลย์ จำกัด

 

 

 

นายสวิชย์ บำรุงสุข
ที่ปรึกษาสมาคม
ผู้ช่วย หน.กองบรรณาธิการ
บริษัท สยามรัฐ จำกัด

 

 

 

นางสาวชุตินธรา วัฒนกุล
ที่ปรึกษาสมาคม
New Media Director
สถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี

 

 

 

นายวริษฐ์ ลิ้มทองกุล
ที่ปรึกษาสมาคม
ผู้อำนวยการเว็บไซต์
Manager.co.th
บริษัท ไทยเดย์ ดอมคอม จำกัด

 

 

นายก้าวโรจน์ สุตาภักดี
ที่ปรึกษาสมาคม
ผอ.ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)