สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม“โครงการอบรมการผลิตข่าวและเนื้อหาในภูมิทัศน์สื่อใหม่” (ระดับอาจารย์) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560 ตามที่สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ โดยการสนับสนุนหลักจาก บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอม มูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค, fjällräven kånken pas cher New Balance 1600 hombre ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จัดการอบรมในหัวข้อ “การผลิตข่าวและเนื้อหาในภูมิทัศน์สื่อใหม่”(ระดับอาจารย์) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 16 – วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี โครงการนี้เปิดรับสมัครอาจารย์สาขานิเทศศาสตร์หรือวารสารศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารการตลาด และสาขาการออกแบบสื่อดิจิทัล จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในต่างจังหวัดทั่วประเทศและปิดรับสมัครในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ทางกรรมการได้ตรวจคุณสมบัติและคัดเลือกผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น 44 คน จึงขอประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการอบรม ในโครงการอบรม “ การผลิตข่าวและเนื้อหาในภูมิทัศน์สื่อใหม่” (ระดับอาจารย์) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560 ดังนี้ 1.ดร.อ.วิลาวัณย์ วิษณุเวคิน ราชภัฏอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 2.ดร.ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียกุล ราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก 3.อ.พิชญาพร ประครองใจ ราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก 4.อ.ประเสริฐ ช่วยแก้ว ม.บูรพา จ.ชลบุรี 5.อ.สันดุสิทธิ์ บริวงษ์ตระกูล ราชภัฎรำไพพรรณี จ.จันทบุรี 6.อ.ดนัย โชติแสง ราชภัฎรำไพพรรณี จ.จันทบุรี 7.อ.ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา ราชภัฎรำไพพรรณี จ.จันทบุรี 8.อ.นิสากร ยินดีจันทร์ ราชภัฎรำไพพรรณี จ.จันทบุรี 9.อ.ภัควรินทร์ มานะสิริสิทธิ์ ม.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 10. Marcus Mariota Oregon Football Jerseys Cheap Nike Shoes Sale UK อ.ณปภา สุวรรณรงค์ ม.พะเยา จ.พะเยา 11.อ.สุนทรี อมรเพชรสถาพร ม.มหาสารคาม จ.มหาสารคาม 12.อ.จันทร์ทนา จอดสันเทียะ ม.วงษ์ชวลิตกุล จ.นครราชสีมา 13.อ.ดิฐพงศ์ ประเสริฐไพฑูรย์ ม.วงษ์ชวลิตกุล จ.นครราชสีมา 14.อ.โสภาพร กล่ำสกุล ราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 15.อ.อรุณรัตน์ ชินวรณ์ ราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 16.อ.ทิวาพร ทราบเมืองปัก ราชภัฎนครปฐม จ.นครปฐม 17.ดร.มาริสา สุจิตวนิช ราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม 18.อ.ปฐมพงศ์ มงคลพรไพโรจน์ ม.บูรพา จ.ชลบุรี 19.ผศ.ดร.เยาวภา บัวเวช ราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม 20.อ.ธวัชชัย ดวงไทย ราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย 21. Mens Nike Flyknit Nike Air Max 2017 Goedkoop อ.กฤษณะ แสงจันทร์ ราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย 22.อ.ดร.กรกนก นิลดำ ราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย 23.อ.สาวิตรี พรหมสิทธิ์ ราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย 24.ผศ.ดร.เสริมศิริ นิลดำ ราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย 25.อ.ณัฎฐา นันทตันติ ม.พะเยา จ.พะเยา 26.อ.เกศรินทร์ โชคเพิ่มพูน ราชภัฏนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 27.นางสาวนิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์ ม.เนชั่น จ.ลำปาง 28.อ.